logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
31 Loại văn bản: Quyết định - Số: 57/QĐ-UBQLV
Ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
57/QĐ-UBQLV (27/02/2019)
726 KB
32 Loại văn bản: Quyết định - Số: 56/QĐ-UBQLV
Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
56/QĐ-UBQLV (27/02/2019)
298 KB
33 Loại văn bản: Quyết định - Số: 158-QD-TTg
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
158-QD-TTg (01/02/2019)
194 KB
34 Loại văn bản: Công văn - Số: 1439/BTC-TCDN
V/v trả lời kiến nghị tại Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
1439/BTC-TCDN (30/01/2019)
121 KB
35 Loại văn bản: Thông tư - Số: 02/2019/TT-BNV
Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
02/2019/TT-BNV (24/01/2019)
1.1 MB
36 Loại văn bản: Thông tư - Số: 01/2019/TT-BNV
Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
01/2019/TT-BNV (24/01/2019)
876 KB
37 Loại văn bản: Thông tư - Số: 31/2018-TT-BLĐTBXH
Thông tư v/v quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
31/2018-TT-BLĐTBXH (26/12/2018)
667 KB
38 Loại văn bản: Nghị định - Số: 10/2019-NĐ-CP
Nghị định v/v thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước.
Nơi ban hành: Chính phủ
10/2019-NĐ-CP (30/01/2019)
1016 KB
39 Loại văn bản: Công điện - Số: 160/CĐ-TTg
Công điện v/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
160/CĐ-TTg (11/02/2019)
238 KB
40 Loại văn bản: Công văn - Số: 120/TTCP-C.IV
Triển khai đồng bộ các giải pháp PCTN và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà và nhận quà
Nơi ban hành: Thanh tra chính phủ
120/TTCP-C.IV (28/01/2019)
73 KB
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »