logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
1 Loại văn bản: Công văn - Số: 3917/CV-BKTTTW
Mời tham gia cuộc vận động doanh nghiệp doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế
Nơi ban hành: Ban Kinh tế Trung ương
3917/CV-BKTTTW (25/10/2019)
374 KB
2 Loại văn bản: Công văn - Số: 1486/CSVN-TCKT
Thẩm tra quyết toán kinh phí hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số năm 2018
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
1486/CSVN-TCKT (20/05/2019)
142 KB
3 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 09/CT-TTg
Các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
09/CT-TTg (01/04/2019)
785 KB
4 Loại văn bản: Công văn - Số: 3482/BTC-PC
Xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
3482/BTC-PC (26/03/2019)
129 KB
5 Loại văn bản: Công văn - Số: 1097/CSVN-TĐTTVT
Rà soát, tổng hợp danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương
Nơi ban hành: Ban chỉ đạo Nhà nước về quy hoạch phát triển Điện Lực quốc gia
1097/CSVN-TĐTTVT (05/04/2019)
36 KB
6 Loại văn bản: Công văn - Số: 2009/VPCP-DMDN
V/v tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước năm 2018
Nơi ban hành: Văn phòng Chính Phủ
2009/VPCP-DMDN (13/03/2019)
53 KB
7 Loại văn bản: Công văn - Số: 258/TTg-TH
V/v bổ sung phân công công việc của lãnh đạo Chính phủ
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
258/TTg-TH (28/02/2019)
58 KB
8 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 01/CT-UBQLV
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc sau kỳ nghỉ Tết
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
01/CT-UBQLV (12/02/2019)
105 KB
9 Loại văn bản: Công văn - Số: 582/CSVN-CN
Thực hiện chứng nhận 100 doanh nghiệp bền vững và chứng nhận cao su thiên nhiên bền vững (IRSG)
Nơi ban hành: Ban chỉ đạo Nhà nước về quy hoạch phát triển Điện Lực quốc gia
582/CSVN-CN (04/03/2019)
106 KB
10 Loại văn bản: Quyết định - Số: 57/QĐ-UBQLV
Ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
57/QĐ-UBQLV (27/02/2019)
726 KB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »