logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
81 Loại văn bản: Thông tư - Số: 115/2016/TT-BTC
Sửa đổi, bổ sung Thông tư 196/2011/TT-BTC, ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
115/2016/TT-BTC (30/06/2016)
399 KB
82 Loại văn bản: Quyết định - Số: 05/2016/QĐ-KTNN
Quyết định : Ban hành quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên Nhà nước
Nơi ban hành: Kiểm toán nhà nước
05/2016/QĐ-KTNN (15/09/2016)
59 KB
83 Loại văn bản: Thông báo - Số: 268a/TB-CSN
Thông báo : V/v kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường
Nơi ban hành: Văn phòng Chính Phủ
268a/TB-CSN (31/08/2016)
387 KB
84 Loại văn bản: Quyết định - Số: 03-2016-QD-KTNN
Quyết định : Ban hành quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán
Nơi ban hành: Kiểm toán nhà nước
03-2016-QD-KTNN (26/07/2016)
52 KB
85 Loại văn bản: Quyết định - Số: 3554/QĐ-BNN-TCCB
Quyết định : V/v phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
3554/QĐ-BNN-TCCB (29/08/2016)
323 KB
86 Loại văn bản: Nghị định - Số: 105/2016-NĐ-CP
Nghị định : Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
Nơi ban hành: Chính phủ
105/2016-NĐ-CP (01/07/2016)
641 KB
87 Loại văn bản: Quyết định - Số: 3486/QĐ-BNN-KH
Quyết định : Ban hành hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 05/8/2016 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2016
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
3486/QĐ-BNN-KH (23/08/2016)
384 KB
88 Loại văn bản: Quyết định - Số: 1642/QĐ-TTg
Quyết định : Thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
1642/QĐ-TTg (19/08/2016)
390 KB
89 Loại văn bản: Thông tư - Số: 33/2015/TT-BCA
Thông tư : Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước
Nơi ban hành: Bộ Công An
33/2015/TT-BCA (20/07/2015)
971 KB
90 Loại văn bản: Công văn - Số: 9549/BTC-QLCS
Công văn : V/v miễn thuế đất trong thời gian XDCB đối với diện tích đất trồng cây cao su tái canh
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
9549/BTC-QLCS (12/07/2016)
67 KB