logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
11 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 01/CT-UBQLV
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc sau kỳ nghỉ Tết
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
01/CT-UBQLV (12/02/2019)
105 KB
12 Loại văn bản: Công văn - Số: 582/CSVN-CN
Thực hiện chứng nhận 100 doanh nghiệp bền vững và chứng nhận cao su thiên nhiên bền vững (IRSG)
Nơi ban hành: Ban chỉ đạo Nhà nước về quy hoạch phát triển Điện Lực quốc gia
582/CSVN-CN (04/03/2019)
106 KB
13 Loại văn bản: Quyết định - Số: 57/QĐ-UBQLV
Ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
57/QĐ-UBQLV (27/02/2019)
726 KB
14 Loại văn bản: Quyết định - Số: 56/QĐ-UBQLV
Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
56/QĐ-UBQLV (27/02/2019)
298 KB
15 Loại văn bản: Quyết định - Số: 158-QD-TTg
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
158-QD-TTg (01/02/2019)
194 KB
16 Loại văn bản: Công văn - Số: 1439/BTC-TCDN
V/v trả lời kiến nghị tại Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
1439/BTC-TCDN (30/01/2019)
121 KB
17 Loại văn bản: Thông tư - Số: 02/2019/TT-BNV
Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
02/2019/TT-BNV (24/01/2019)
1.1 MB
18 Loại văn bản: Thông tư - Số: 01/2019/TT-BNV
Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
01/2019/TT-BNV (24/01/2019)
876 KB
19 Loại văn bản: Thông tư - Số: 31/2018-TT-BLĐTBXH
Thông tư v/v quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
31/2018-TT-BLĐTBXH (26/12/2018)
667 KB
20 Loại văn bản: Nghị định - Số: 10/2019-NĐ-CP
Nghị định v/v thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước.
Nơi ban hành: Chính phủ
10/2019-NĐ-CP (30/01/2019)
1016 KB
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »