logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
151 Loại văn bản: Thông tư liên tịch - Số: 02/2014/TTL-BKHĐT-BTC
Hướng dẫn lồng hge1p các nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo
Nơi ban hành: Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
02/2014/TTL-BKHĐT-BTC (12/02/2014)
753 KB
152 Loại văn bản: Thông tư - Số: 219/2013/TT-BTC
Hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng và NĐ 206/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
219/2013/TT-BTC (31/12/2013)
974 KB
153 Loại văn bản: Nghị quyết - Số: 11/NQ-CP
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện
Nơi ban hành: Chính phủ
11/NQ-CP (18/02/2014)
212 KB
154 Loại văn bản: Thông tư - Số: 04/2014/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
04/2014/TT-BLĐTBXH (12/02/2014)
2.7 MB
155 Loại văn bản: Quyết định - Số: 01/QĐ-BHXH
Quyết định : Về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
01/QĐ-BHXH (03/01/2014)
2 MB
156 Loại văn bản: Thông tư - Số: 43/2013/TT-BLĐTBXH
Thông tư : Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trogn các tổ chức thành lập và hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định của Luật Chứng khoán
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
43/2013/TT-BLĐTBXH (30/12/2013)
180 KB
157 Loại văn bản: Thông tư - Số: 221/2013/TT-BTC
Thông tư : Hướng dẫn việc trích lập, quản lý qũy tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với kiểm soát viên và người đại diện vốn theo quy định Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
221/2013/TT-BTC (31/12/2013)
133 KB
158 Loại văn bản: Thông tư - Số: 220/2013/TT-BTC
Thông tư : hướng dẫn thực hiện một số điều về Nghị định số 71/2013 NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 1000% vốn điều lệ
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
220/2013/TT-BTC (31/12/2013)
343 KB
159 Loại văn bản: Hướng dẫn - Số: 03/2014/TT-BTC
Bàn giao đường giao thông, hệ thống điện, công trình thủy lợi, trường học của đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn về địa phương và Tập đoàn Điện lực quản lý
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
03/2014/TT-BTC (02/01/2014)
328 KB
160 Loại văn bản: Nghị định - Số: 219/2013/NĐ-CP
Nghị định : Về việc quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
Nơi ban hành: Chính phủ
219/2013/NĐ-CP (26/12/2013)
143 KB