logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
171 Loại văn bản: Thông tư - Số: 33/2013/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, các nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
33/2013/TT-BLĐTBXH (16/12/2013)
138 KB
172 Loại văn bản: Nghị định - Số: 209/2013/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng
Nơi ban hành: Chính phủ
209/2013/NĐ-CP (12/12/2013)
931 KB
173 Loại văn bản: Nghị định - Số: 207/2013/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Nơi ban hành: Chính phủ
207/2013/NĐ-CP (11/12/2013)
151 KB
174 Loại văn bản: Luật - Số: 45/2013/QH13
Luật đất đai
Nơi ban hành: Quốc hội
45/2013/QH13 (29/11/2013)
1.7 MB
175 Loại văn bản: Luật - Số: 44/2013/QH13
Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Nơi ban hành: Quốc hội
44/2013/QH13 (26/11/2013)
513 KB
176 Loại văn bản: Luật - Số: 39/2013/QH13
Luật : Sửa đổi bổ sung một số điều luật thi đua, khen thưởng
Nơi ban hành: Quốc hội
39/2013/QH13 (16/11/2013)
308 KB
177 Loại văn bản: Luật - Số: 43/2013/QH13
Quốc hội ban hành Luật đấu thầu
Nơi ban hành: Quốc hội
43/2013/QH13 (26/11/2013)
600 KB
178 Loại văn bản: Nghị định - Số: 206/2013/NĐ-CP
Nghị định : Quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điểu lệ
Nơi ban hành: Chính phủ
206/2013/NĐ-CP (09/12/2013)
682 KB
179 Loại văn bản: Thông tư - Số: 08/2013/TT-TTCP
Thông tư : Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
Nơi ban hành: Thanh tra chính phủ
08/2013/TT-TTCP (31/10/2013)
2.1 MB
180 Loại văn bản: Thông tư - Số: 171/2013/TT-BTC
Hướng dẫn công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
171/2013/TT-BTC (20/11/2013)
161 KB