logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Quan hệ cổ đông Tin tức
STT Chủ đề Tải về
121

Việc thực hiện lưu ký cổ phiếu và phát hành sổ cổ đông

- (15/06/2018)

120 KB
122

Thực hiện lưu ký cổ phiếu cho cổ đông của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN - Công ty CP

- (15/06/2018)

82 KB
123

- Công bố thông tin trên thông tin điện tử của UB Chứng khoán Nhà nước và SGDCK Hà Nội

- Thông báo về mẫu con dấu của Tập đoàn CNCSVN.

- (08/06/2018)

877 KB
124

Công bố báo cáo tài chính riêng năm 2017 Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- (06/06/2018)

2.7 MB
125

Thẩm định báo cáo tài chính 2017 Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- (05/06/2018)

501 KB
126

Báo cáo đầu tư vốn nhà nước, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính năm 2017 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- (05/06/2018)

1.8 MB
127

Báo cáo tài chính riêng Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN

- (05/06/2018)

2.3 MB
128

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà nước và SGDCK Hà Nội, Nghị quyết HĐQT, Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần

- (01/06/2018)

3.9 MB
129

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần

- (23/05/2018)

2.2 MB
130

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần

- (23/05/2018)

3.1 MB
131

Lý lịch trích ngang nhân sự đề cử HĐQT, Ban kiểm soát và Bản cam kết

- (18/05/2018)

6.9 MB
132

Danh sach trích ngang nhân sự đề cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2021

- (18/05/2018)

620 KB
133

Báo cáo Quyết toán tài chính qúy I năm 2018

- (15/05/2018)

1.2 MB
134

1. Chương trình làm việc ĐHĐCĐ

- (07/05/2018)

72 KB
135

2. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ

- (07/05/2018)

169 KB
136

3. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ

- (07/05/2018)

56 KB
137

4. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ

- (07/05/2018)

115 KB
138

5. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

- (07/05/2018)

116 KB
139

6. Thông báo đề cử thành viên HĐQT, BKS

- (07/05/2018)

79 KB
140

7. Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS

- (07/05/2018)

185 KB
141

8. Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT, BKS

- (07/05/2018)

169 KB
142

9. Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT, BKS

- (07/05/2018)

133 KB
143

10. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS

- (07/05/2018)

243 KB
144

11. Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động kèm theo Điều lệ tổ chức và hoạt động

- (07/05/2018)

642 KB
145

12. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị, Quy chế quản trị

- (07/05/2018)

594 KB
146

13. Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- (07/05/2018)

162 KB
147

14. Tờ trình kế hoạch SXKD và đấu tư năm 2018, định hướng đến năm 2020

- (07/05/2018)

344 KB
148

15. Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT, BKS 7 tháng cuối năm 2018

- (07/05/2018)

200 KB
149

16. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 7 tháng cuối năm 2018

- (07/05/2018)

164 KB
150

17. Tờ trình đăng ký giao dịch/niêm yết chứng khoán

- (07/05/2018)

166 KB
« 1 2 3 4 5 6 »