logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Quan hệ cổ đông Tin tức
STT Chủ đề Tải về
1

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng

- (22/09/2020)

342 KB
2

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

- (17/09/2020)

563 KB
3

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán

- (14/09/2020)

1.2 MB
4

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức

 

- (08/09/2020)

2.3 MB
5

Nghị quyết v/v chi trả cổ tức năm 2019

- (07/09/2020)

627 KB
6

Công bố thông tin: Báo cáo kết quả thoái vốn tại Công ty CP Xây dựng và Tư vấn đầu tư (CIC) 

- (28/08/2020)

439 KB
7

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 so với kết quả sản xuất kinh doanh cùng kỳ năm 2019

- (27/08/2020)

1.1 MB
8

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (27/08/2020)

2.4 MB
9

Báo cáo tài chính riêng bán niên 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (25/08/2020)

1.5 MB
10

Tài liệu đấu giá cổ phần CIC thuộc sở hữu của VRG

- (05/08/2020)

56.3 MB
11

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng năm 2020

- (29/07/2020)

5.2 MB
12

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa kết quả sản xuất kinh doanh quý II năm 2020 so với kết quả sản xuất kinh doanh cùng kỳ năm 2019

- (29/07/2020)

1 MB
13

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (29/07/2020)

2.1 MB
14

Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (29/07/2020)

1.5 MB
15

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

- (16/07/2020)

542 KB
16

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hoàn tất giao dịch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cao su

- (18/06/2020)

463 KB
17

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cao su

- (16/06/2020)

445 KB
18

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (13/06/2020)

4.9 MB
19

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (file bổ sung Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền)

- (28/05/2020)

769 KB
20

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2020)

257 KB
21

Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2020)

210 KB
22

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2020)

237 KB
23

Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

- (28/05/2020)

313 KB
24

Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất - kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

- (28/05/2020)

221 KB
25

Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

- (28/05/2020)

121 KB
26

Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2020)

141 KB
27

Tờ trình v/v báo cáo mức chi trả thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

- (28/05/2020)

166 KB
28

Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

- (28/05/2020)

105 KB
29

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2020)

170 KB
30

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- (25/05/2020)

543 KB
1 2 3 4 5 6 7 8 »