logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Quan hệ cổ đông Tin tức
STT Chủ đề Tải về
1

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- (24/05/2024)

454 KB
2

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (kèm mẫu Giấy ủy quyền)

- (24/05/2024)

778 KB
3

Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng

- (06/05/2024)

362 KB
4

Thông báo của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán

- (06/05/2024)

667 KB
5

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2024 so với lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2023 của Báo cáo tài chính hợp nhất Tập đoàn

- (26/04/2024)

38.7 MB
6

Báo cáo tài chính riêng Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN - Quý 1 năm 2024

- (24/04/2024)

1.8 MB
7

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở GDCK

- (24/04/2024)

789 KB
8

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- (24/04/2024)

456 KB
9

Báo cáo thường niên năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (19/04/2024)

8.8 MB
10

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần về nội dung và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- (12/04/2024)

914 KB
11

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (30/03/2024)

2.8 MB
12

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (30/03/2024)

10.8 MB
13

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2023 so với lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tập đoàn.

- (30/03/2024)

1.4 MB
14

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (30/03/2024)

8.4 MB
15

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (30/03/2024)

2.8 MB
16

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (30/03/2024)

10.8 MB
17

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 so với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty mẹ - Tập đoàn

- (29/03/2024)

1.4 MB
18

Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (29/03/2024)

6.9 MB
19

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (08/03/2024)

453 KB
20

Tờ trình v/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

- (08/03/2024)

448 KB
21

Tờ trình v/v thông qua chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển đến hết năm 2025

- (08/03/2024)

478 KB
22

Tờ trình v/v thông qua Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần đến hết năm 2025

- (08/03/2024)

490 KB
23

Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

- (08/03/2024)

472 KB
24

Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 trực tuyến

- (08/03/2024)

771 KB
25

Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- (08/03/2024)

453 KB
26

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (kèm mẫu Giấy ủy quyền)

- (08/03/2024)

1.2 MB
27

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

- (08/03/2024)

28

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (08/03/2024)

453 KB
29

Tờ trình v/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

- (08/03/2024)

448 KB
30

Tờ trình v/v thông qua chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển đến hết năm 2025

- (08/03/2024)

478 KB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »