logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Quan hệ cổ đông Tin tức
STT Chủ đề Tải về
1

Các giao dịch năm 2023 giữa Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các bên liên quan

- (13/01/2023)

385 KB
2

V/v giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của kế hoạch điều chỉnh năm 2022 của Công ty mẹ - Tập đoàn và hợp nhất toàn Tập đoàn

- (28/12/2022)

382 KB
3

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- (28/12/2022)

759 KB
4

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Phạm Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị)

- (28/11/2022)

255 KB
5

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của kết quả sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2022 so với quý 3 năm 2021 của Công ty mẹ - Tập đoàn

- (28/10/2022)

370 KB
6

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/10/2022)

2.5 MB
7

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/10/2022)

1.6 MB
8

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Phạm Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị)

- (25/10/2022)

163 KB
9

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Phạm Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị)

- (17/10/2022)

184 KB
10

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán

- (14/10/2022)

578 KB
11

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Phạm Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị)

- (10/10/2022)

234 KB
12

Thông báo của HOSE về ngày đăng ký cuối cùng (để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền)

- (10/10/2022)

334 KB
13

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021

- (30/09/2022)

528 KB
14

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần v/v trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021

- (30/09/2022)

455 KB
15

Công văn bổ sung thông tin trình bày trên Báo cáo tài chính riêng năm 2021

- (29/09/2022)

489 KB
16

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Phạm Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị)

- (06/09/2022)

224 KB
17

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (27/08/2022)

2.6 MB
18

Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (27/08/2022)

2 MB
19

Báo cáo thực trạng và quản trị cơ cấu tổ chức của doanh  nghiệp 6 tháng đầu năm 2022

- (02/08/2022)

462 KB
20

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Phạm Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị)

- (01/08/2022)

74 KB
21

Báo cáo tài chính riêng Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN - CTCP Quý 2 năm 2022

- (29/07/2022)

10.9 MB
22

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ Quý 2 năm 2022

- (29/07/2022)

16.3 MB
23

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2022

- (29/07/2022)

4.4 MB
24

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

- (20/07/2022)

360 KB
25

Báo cáo thường niên 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (11/07/2022)

10.5 MB
26

Các giao dịch năm 2022 giữa Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các bên liên quan

- (21/06/2022)

517 KB
27

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (17/06/2022)

1.2 MB
28

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (17/06/2022)

4.2 MB
29

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (17/06/2022)

1.2 MB
30

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (17/06/2022)

4.2 MB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »