logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Quan hệ cổ đông Công bố thông tin

Năm 2021

STT Chủ đề Tải về
1

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán

- (29/04/2021)

1 MB
2

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của lợi nhuận sau thuế TNDN trong kỳ báo cáo quý I năm 2021 có sự chênh lệch từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước

- (27/04/2021)

915 KB
3

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (27/04/2021)

3 MB
4

Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (27/04/2021)

1.6 MB
5

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- (20/04/2021)

1.1 MB
6

Nghị quyết v/v gia hạn và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- (20/04/2021)

923 KB
7

Báo cáo thường niên 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (13/04/2021)

7.8 MB
8

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan

- (07/04/2021)

627 KB
9

Thông báo v/v thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- (06/04/2021)

510 KB
10

Nghị quyết ngày 06/4/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- (06/04/2021)

845 KB
11

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán từ 5% trở lên của Công ty mẹ - Tập đoàn

- (25/03/2021)

1.1 MB
12

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (25/03/2021)

2.6 MB
13

Báo cáo tài chính riêng năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (25/03/2021)

1.6 MB
14

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán

- (16/03/2021)

135 KB
15

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- (09/03/2021)

1015 KB
16

Nghị quyết v/v Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- (08/03/2021)

829 KB
17

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- (26/02/2021)

5 MB
18

Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- (22/02/2021)

549 KB
19

Dự thảo tóm tắt báo cáo tổng kết tình hình hoạt động SXKD đầu tư năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

- (02/02/2021)

223 KB
20

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- (02/02/2021)

186 KB
21

Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- (02/02/2021)

132 KB
22

Toàn văn dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP

- (02/02/2021)

1.2 MB
23

Tờ trình v/v thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP

- (01/02/2021)

1.8 MB
24

Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt  Nam - CTCP

- (01/02/2021)

340 KB
25

Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt  Nam - CTCP

- (01/02/2021)

319 KB
26

Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt  Nam - CTCP

- (01/02/2021)

302 KB
27

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- (01/02/2021)

52 KB
28

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2020

- (29/01/2021)

5.7 MB
29

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng (ông Phạm Văn Thành 29/01/2021)

- (29/01/2021)

579 KB
30

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa kết quả sản xuất kinh doanh quý IV năm 2020 so với kết quả sản xuất kinh doanh cùng kỳ năm 2019 của Tập đoàn và Công ty mẹ - Tập đoàn

- (29/01/2021)

450 KB
31

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (29/01/2021)

2.1 MB
32

Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (29/01/2021)

1.6 MB
33

Quyết định về việc rà soát, kiện toàn Tổ Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (11/01/2021)

836 KB
34

Quyết định về việc bổ nhiệm có thời hạn Người phụ trách Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (11/01/2021)

367 KB
35

Quyết định về việc thôi nhiệm vụ Người phụ trách Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (11/01/2021)

364 KB
36

Thông báo của HOSE về ngày đăng ký cuối cùng (ngày 27 tháng 01 năm 2021)

- (08/01/2021)

353 KB
37

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng (ông Phạm Văn Thành)

- (08/01/2021)

381 KB
38

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (ngày 08 tháng 01 năm 2021)

- (08/01/2021)

1 MB
39

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán (ngày 27 tháng 01 năm 2021)

- (08/01/2021)

667 KB
40

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- (04/01/2021)

617 KB
41

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

- (04/01/2021)

554 KB
42

Tờ trình v/v thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP

- (02/01/2021)

43

Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt  Nam - CTCP

- (02/01/2021)

340 KB

Năm 2020

STT Chủ đề Tải về
1

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu SIP của tổ chức có liên quan người nội bộ

- (16/12/2020)

1.3 MB
2

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hoàn tất giao dịch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty CP Xây dựng và Tư vấn đầu tư

- (07/12/2020)

468 KB
3

Quyết định điều chỉnh số lượng cổ phần chào bán của Công ty mẹ - Tập đoàn tại Công ty CP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam

- (04/12/2020)

476 KB
4

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan người nội bộ SIP

- (04/12/2020)

934 KB
5

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm và phương án thoái vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã SIP)

- (04/12/2020)

1.3 MB
6

Thông báo giao dịch cổ phiếu VRG của tổ chức có liên quan đến người nội bộ

- (02/12/2020)

739 KB
7

Thông báo kết quả đấu giá mua cổ phần của Tập đoàn tại Công ty CP Xây dựng và Tư vấn đầu tư

- (25/11/2020)

308 KB
8

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm và phương án thoái vốn Tập đoàn tại Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP)

- (25/11/2020)

1.3 MB
9

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (100% vốn Tập đoàn) báo cáo hoàn tất việc sáp nhập của 2 công ty con

- (18/11/2020)

467 KB
10

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ

- (16/11/2020)

492 KB
11

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm khi thoái vốn tại Công ty CP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam

- (06/11/2020)

665 KB
12

Tài liệu đấu giá (lần 2) cổ phần CIC thuộc sở hữu của VRG (theo link bên dưới) 

https://drive.google.com/drive/folders/1sicBmZ3B0b40dOTWBRSd3y9imEQQUqoQ?usp=sharing

- (04/11/2020)

13

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa kết quả sản xuất kinh doanh quý III năm 2020 so với kết quả sản xuất kinh doanh cùng kỳ năm 2019 của Công ty mẹ - Tập đoàn

- (29/10/2020)

786 KB
14

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (29/10/2020)

2.1 MB
15

Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (29/10/2020)

1.5 MB
16

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ (kèm báo cáo giải trình)

- (26/10/2020)

149 KB
17

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

- (15/10/2020)

354 KB
18

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng

- (14/10/2020)

1 MB
19

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng

- (22/09/2020)

381 KB
20

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

- (17/09/2020)

353 KB
21

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán

- (14/09/2020)

667 KB
22

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức

 

- (08/09/2020)

2.3 MB
23

Nghị quyết v/v chi trả cổ tức năm 2019

- (07/09/2020)

627 KB
24

Công bố thông tin: Báo cáo kết quả thoái vốn tại Công ty CP Xây dựng và Tư vấn đầu tư (CIC) 

- (28/08/2020)

439 KB
25

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 so với kết quả sản xuất kinh doanh cùng kỳ năm 2019

- (27/08/2020)

1.1 MB
26

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (27/08/2020)

2.4 MB
27

Báo cáo tài chính riêng bán niên 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (25/08/2020)

1.5 MB
28

Tài liệu đấu giá cổ phần CIC thuộc sở hữu của VRG

- (05/08/2020)

56.3 MB
29

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng năm 2020

- (29/07/2020)

5.2 MB
30

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa kết quả sản xuất kinh doanh quý II năm 2020 so với kết quả sản xuất kinh doanh cùng kỳ năm 2019

- (29/07/2020)

1 MB
31

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (29/07/2020)

2.1 MB
32

Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (29/07/2020)

1.5 MB
33

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

- (16/07/2020)

542 KB
34

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hoàn tất giao dịch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cao su

- (18/06/2020)

463 KB
35

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cao su

- (16/06/2020)

445 KB
36

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (13/06/2020)

4.9 MB
37

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (file bổ sung Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền)

- (28/05/2020)

769 KB
38

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2020)

257 KB
39

Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2020)

210 KB
40

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2020)

237 KB
41

Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

- (28/05/2020)

313 KB
42

Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất - kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

- (28/05/2020)

221 KB
43

Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

- (28/05/2020)

121 KB
44

Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2020)

141 KB
45

Tờ trình v/v báo cáo mức chi trả thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

- (28/05/2020)

166 KB
46

Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

- (28/05/2020)

105 KB
47

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2020)

170 KB
48

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- (25/05/2020)

543 KB
49

Thông báo của HOSE về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- (08/05/2020)

353 KB
50

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán

- (07/05/2020)

1 MB
51

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- (29/04/2020)

952 KB
52

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- (29/04/2020)

423 KB
53

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/04/2020)

2.1 MB
54

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2020 so với kết quả sản xuất kinh doanh cùng kỳ năm 2019

- (28/04/2020)

859 KB
55

Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/04/2020)

1.2 MB
56

Báo cáo thường niên năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/04/2020)

42.1 MB
57

Điều chỉnh số liệu thuyết minh chi phí thuế TNDN hiện hành trên Báo cáo tài chính riêng năm 2019

- (17/04/2020)

662 KB
58

Báo cáo về ngày Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam không còn là cổ đông lớn nắm giữ cổ phiếu HIZ

- (10/04/2020)

612 KB
59

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu HIZ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- (10/04/2020)

699 KB
60

Thông báo đấu giá tài sản (ô tô)

- (10/04/2020)

1 MB
61

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 so với kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn công ty cổ phần năm 2018

- (09/04/2020)

1 MB
62

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (09/04/2020)

2.3 MB
63

Báo cáo tài chính riêng năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (09/04/2020)

1.7 MB
64

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

- (30/03/2020)

644 KB
65

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn (Ông Huỳnh Văn Bảo)

- (27/03/2020)

407 KB
66

Thông báo giao dịch cổ phiếu HIZ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- (19/03/2020)

845 KB
67

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn (Ông Huỳnh Văn Bảo)

- (17/03/2020)

378 KB
68

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn (Ông Hoàng Đình Trí)

- (10/03/2020)

317 KB
69

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn (kỳ chốt tính đến 28/02/2020)

- (10/03/2020)

378 KB
70

Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM v/v niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu GVR

- (10/03/2020)

685 KB
71

Thông báo v/v chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu GVR

- (09/03/2020)

781 KB
72

Thông báo chuyển sàn giao dịch - mã chứng khoán GVR

- (09/03/2020)

715 KB
73

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Ông Trần Ngọc Thuận)

- (09/03/2020)

315 KB
74

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Ông Huỳnh Văn Bảo)

- (09/03/2020)

373 KB
75

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Ông Phạm Văn Thành)

- (09/03/2020)

359 KB
76

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Ông Phan Văn Hỏi Em)

- (09/03/2020)

392 KB
77

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn (Ông Nguyễn Tiến Đức)

- (09/03/2020)

392 KB
78

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu GVR

- (03/03/2020)

745 KB
79

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn

- (02/03/2020)

352 KB
80

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn CNCSVN

- (28/02/2020)

403 KB
81

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn CNCSVN

- (28/02/2020)

375 KB
82

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn CNCSVN

- (28/02/2020)

376 KB
83

Hủy đăng ký giao dịch Upcom đối với cổ phiếu GVR

- (21/02/2020)

475 KB
84

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

- (21/02/2020)

408 KB
85

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn CNCSVN (ông Trần Ngọc Thuận)

- (21/02/2020)

401 KB
86

Quyết định v/v bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Thanh Phụng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn kể từ ngày 18/02/2020

- (19/02/2020)

578 KB
87

Quyết định v/v bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Thanh Hưng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn kể từ ngày 18/02/2020

- (19/02/2020)

602 KB
88

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn CNCSVN

- (17/02/2020)

398 KB
89

Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- (13/02/2020)

790 KB
90

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2019 so với quý 4 năm 2018 của Công ty mẹ - Tập đoàn

- (22/01/2020)

1003 KB
91

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (22/01/2020)

2.8 MB
92

Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (22/01/2020)

1.7 MB
93

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019

- (21/01/2020)

7.1 MB
94

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính lập cho năm tài chính 2020 của GVR

- (15/01/2020)

492 KB
95

Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính

- (15/01/2020)

492 KB
96

Bản cáo bạch Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN - CTCP niêm yết cổ phiếu trên sàn sàn chứng khoán HOSE.

 

(xem chi tiết tại đây)

 

- (07/01/2020)

97

Thông báo niêm yết cổ phiếu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- (07/01/2020)

357 KB
98

Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu GVR tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- (03/01/2020)

1.2 MB

Năm 2019

STT Chủ đề Tải về
1

4025/CSVN-CBTT Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn

- (30/12/2019)

877 KB
2

4024/CSVN-CBTT Nghị quyết HĐQT Tập đoàn v/v tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- (30/12/2019)

1.1 MB
3

4023/CSVN-CBTT - Nghị quyết HĐQT Tập đoàn v/v gia hạn thời gian chuyển sàn HoSE

- (30/12/2019)

843 KB
4

Thông báo đấu giá tài sản (ô tô)

- (14/11/2019)

1.3 MB
5

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất quý 3 năm 2019 so với Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất quý 3 năm 2018

- (29/10/2019)

1.4 MB
6

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (29/10/2019)

2.7 MB
7

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2019 so với Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2018

- (29/10/2019)

1.4 MB
8

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (29/10/2019)

1.7 MB
9

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (27/08/2019)

3 MB
10

Báo cáo tài chính riêng bán niên 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (27/08/2019)

2 MB
11

Chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông chưa lưu ký tại các công ty chứng khoán

- (20/08/2019)

191 KB
12

Thông báo mời chào giá thuê vị trí đặt biển quảng cáo ngoài trời

- (16/08/2019)

97 KB
13

Điều lệ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (được thông qua sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

- (05/08/2019)

30.6 MB
14

Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin

- (02/08/2019)

735 KB
15

Bản điều chỉnh Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

- (01/08/2019)

1.3 MB
16

Công ty kiểm toán ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (30/07/2019)

428 KB
17

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (30/07/2019)

13.9 MB
18

Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (30/07/2019)

21.8 MB
19

Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

- (30/07/2019)

229 KB
20

Công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (ngành, nghề kinh doanh)

- (29/07/2019)

681 KB
21

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng năm 2019

- (29/07/2019)

12 MB
22

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

- (29/07/2019)

2.1 MB
23

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán⁩

- (26/07/2019)

1.3 MB
24

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

- (22/07/2019)

701 KB
25

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức

- (22/07/2019)

4.5 MB
26

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Công ty CP Xây dựng Incontec

- (17/07/2019)

1.4 MB
27

Nghị quyết HĐQT Tập đoàn v/v thực hiện chuyển sàn niêm yết cổ phiếu GVR trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

- (15/07/2019)

890 KB
28

Nghị quyết HĐQT Tập đoàn v/v chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018

- (15/07/2019)

975 KB
29

V/v điều chỉnh thông tin về quyền sở hữu chứng khoán - Mã chứng khoán GVR

- (11/07/2019)

250 KB
30

Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi giao dịch của Tập đoàn Công nghiệp Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP Mã chứng khoán : GVR

- (03/07/2019)

72 KB
31

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần

- (02/07/2019)

146 KB
32

Thông báo v/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (Mã chứng khoán: GVR)

- (21/06/2019)

1.1 MB
33

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (13/06/2019)

4.4 MB
34

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2019)

134 KB
35

Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

- (28/05/2019)

35 KB
36

Tờ trình v/v thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2019)

77 KB
37

Tờ trình v/v báo cáo mức chi trả thù lao 7 tháng năm 2018 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

- (28/05/2019)

120 KB
38

Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2019)

70 KB
39

Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận 7 tháng cuối năm 2018

- (28/05/2019)

621 KB
40

Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất - kinh doanh 7 tháng cuối năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

- (28/05/2019)

176 KB
41

Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

- (28/05/2019)

329 KB
42

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2019)

200 KB
43

Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2019)

206 KB
44

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2019)

45 KB
45

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Công ty CP Xây dựng Incontec

- (15/05/2019)

181 KB
46

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (25/04/2019)

3.1 MB
47

Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (25/04/2019)

2.5 MB
48

Báo cáo thường niên năm 2018 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (24/04/2019)

9.7 MB
49

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- (22/04/2019)

947 KB
50

Ban hành Chương trình Phát triển bền vững giai đoạn 2019 - 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

- (17/04/2019)

4.7 MB
51

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (04/04/2019)

4.6 MB
52

Báo cáo tài chính riêng năm 2018 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (04/04/2019)

2 MB
53

Thông báo: về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

- (27/03/2019)

580 KB
54

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- (22/03/2019)

810 KB
55

Nghị quyết v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- (22/03/2019)

700 KB
56

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Công ty CP Xây dựng Incontec

- (07/03/2019)

865 KB
57

Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- (06/03/2019)

355 KB
58

Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

- (22/02/2019)

473 KB
59

Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm 2019 theo chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- (31/01/2019)

123 KB
60

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng - Công ty CP Xây dựng Incontec

- (31/01/2019)

199 KB
61

39/BC-HĐQTCSVN, Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết

- (30/01/2019)

1 MB
62

Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2018

- (29/01/2019)

897 KB
63

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018

- (29/01/2019)

3.2 MB
64

155/CSVN-CBTT V/v Danh sách Cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (chốt DS sở hữu: 31/12/2018)

- (16/01/2019)

389 KB

Năm 2018

STT Chủ đề Tải về
1

Công bố thông tin : công văn số 2213/CSVN-CBTT và quyết định số 429/QĐ-HĐQTCSVN

- (28/12/2018)

818 KB
2

Nghị quyết : Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN - CTCP - Kỳ họp lần thứ 5 năm 2018

- (28/12/2018)

709 KB
3

695/QĐ-HĐQTCSVN V/v giao nhiệm vụ Phụ trách Kế toán Tập đoàn, kiêm Phụ trách Ban Tài chính kế toán Tập đoàn

- (27/12/2018)

388 KB
4

694/QĐ-HĐQTCSVN V/v thôi Phụ trách Kế toán Tập đoàn, kiêm Phụ trách Ban Tài chính kế toán Tập đoàn

- (27/12/2018)

383 KB
5

Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (MCK: GVR)

- (01/12/2018)

151 KB
6

QĐ v/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Tập đoàn CNCSVN - CTCP

- (27/11/2018)

169 KB
7

Báo cáo v/v thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

- (14/11/2018)

122 KB
8

Quy trình phối hợp với SHS trong việc Quản lý Cổ đông

- (09/11/2018)

769 KB
9

Nghị quyết HĐQT Tập đoàn CNCS VN - CTCP về việc doanh nghiệp phát triển bền vững (16/NQ-HĐQTCSVN)

- (30/10/2018)

179 KB
10

Báo cáo Tài chính hợp nhất, Quý III năm 2018

- (30/10/2018)

3.4 MB
11

Báo cáo Tài chính riêng Quý III - năm 2018

- (30/10/2018)

2.5 MB
12

2513 - Báo cáo v/v thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

- (16/10/2018)

121 KB
13

Quyết định v/v bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Thanh Tú - Thành viên HĐTV kiêm TGĐ Cty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (01/10/2018)

72 KB
14

Báo cáo v/v thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

- (24/09/2018)

121 KB
15

6049/UBCK-GSĐC V/v Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính quý 3, 4/2018, Báo cáo tài chính năm 2018 theo chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- (12/09/2018)

51 KB
16

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018

- (29/08/2018)

3.3 MB
17

Báo cáo Tài chính riêng giữa niên độ

- (29/08/2018)

2 MB
18

Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN - CTCP đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 7 tháng cuối năm 2018 của Công ty Mẹ - TĐ

- (28/08/2018)

169 KB
19

Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính bán niên 2018 theo chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- (08/08/2018)

187 KB
20

CÔNG BỐ VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

- (01/08/2018)

138 KB
21

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ; nhà đầu tư nắm giữ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng (ngày 27/7/2018)

- (01/08/2018)

126 KB
22

Báo cáo số 72/BC-HDQTCSVN ngay 30 thang 7 nam 2018 về tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2018.

- (30/07/2018)

763 KB
23

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ; nhà đầu tư nắm giữ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng (ngày 11/7/2018)

- (17/07/2018)

130 KB
24

Báo cáo về kế hoạch SXKD năm 2018 và kết quả thực hiện  03 năm 2015-2017 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- (16/07/2018)

276 KB
25

Trích Nghị quyết HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam CTCP kỳ họp lần thứ 3 năm 2018

- (09/07/2018)

197 KB
26

Quyết định v/v giao nhiệm vụ Người Phụ trách Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- (27/06/2018)

98 KB
27

Thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và SGDCK Hà Nội

- (27/06/2018)

102 KB
28

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam năm 2017

- (27/06/2018)

594 KB
29

Về việc hỗ trợ xác nhận thông tin cổ đông của GVR mở tài khoản chứng khoán

- (22/06/2018)

389 KB
30

Việc thực hiện lưu ký cổ phiếu và phát hành sổ cổ đông

- (15/06/2018)

120 KB
31

Thực hiện lưu ký cổ phiếu cho cổ đông của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN - Công ty CP

- (15/06/2018)

82 KB
32

- Công bố thông tin trên thông tin điện tử của UB Chứng khoán Nhà nước và SGDCK Hà Nội

- Thông báo về mẫu con dấu của Tập đoàn CNCSVN.

- (08/06/2018)

877 KB