logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Quan hệ cổ đông Đại hội Đồng Cổ đông

Năm 2021

STT Chủ đề Tải về
1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

- (26/03/2021)

2

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- (26/02/2021)

5 MB
3

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- (02/02/2021)

186 KB
4

Dự thảo tóm tắt báo cáo tổng kết tình hình hoạt động SXKD đầu tư năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

- (02/02/2021)

223 KB
5

Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- (02/02/2021)

132 KB
6

Tờ trình v/v thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP

- (01/02/2021)

1.8 MB
7

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- (01/02/2021)

340 KB

Năm 2020

STT Chủ đề Tải về
1

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- (25/05/2020)

543 KB

Năm 2019

STT Chủ đề Tải về
1

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (13/06/2019)

4.4 MB
2

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2019)

134 KB
3

Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

- (28/05/2019)

35 KB
4

Tờ trình v/v thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2019)

77 KB
5

Tờ trình v/v báo cáo mức chi trả thù lao 7 tháng năm 2018 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

- (28/05/2019)

120 KB
6

Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2019)

70 KB
7

Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận 7 tháng cuối năm 2018

- (28/05/2019)

621 KB
8

Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất - kinh doanh 7 tháng cuối năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

- (28/05/2019)

176 KB
9

Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

- (28/05/2019)

329 KB
10

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2019)

200 KB
11

Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2019)

206 KB
12

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2019)

45 KB
13

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- (22/04/2019)

947 KB

Năm 2018

STT Chủ đề Tải về
1

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà nước và SGDCK Hà Nội, Nghị quyết HĐQT, Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần

- (01/06/2018)

3.9 MB
2

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần

- (23/05/2018)

2.2 MB
3

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần

- (23/05/2018)

3.1 MB
4

Lý lịch trích ngang nhân sự đề cử HĐQT, Ban kiểm soát và Bản cam kết

- (18/05/2018)

6.9 MB
5

Danh sach trích ngang nhân sự đề cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2021

- (18/05/2018)

620 KB
6

1. Chương trình làm việc ĐHĐCĐ

- (07/05/2018)

72 KB
7

2. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ

- (07/05/2018)

169 KB
8

3. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ

- (07/05/2018)

56 KB
9

4. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ

- (07/05/2018)

115 KB
10

5. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

- (07/05/2018)

116 KB
11

6. Thông báo đề cử thành viên HĐQT, BKS

- (07/05/2018)

79 KB
12

7. Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS

- (07/05/2018)

185 KB
13

8. Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT, BKS

- (07/05/2018)

169 KB
14

9. Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT, BKS

- (07/05/2018)

133 KB
15

10. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS

- (07/05/2018)

243 KB
16

11. Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động kèm theo Điều lệ tổ chức và hoạt động

- (07/05/2018)

642 KB
17

12. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị, Quy chế quản trị

- (07/05/2018)

594 KB
18

13. Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- (07/05/2018)

162 KB
19

14. Tờ trình kế hoạch SXKD và đấu tư năm 2018, định hướng đến năm 2020

- (07/05/2018)

344 KB
20

15. Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT, BKS 7 tháng cuối năm 2018

- (07/05/2018)

200 KB
21

16. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 7 tháng cuối năm 2018

- (07/05/2018)

164 KB
22

17. Tờ trình đăng ký giao dịch/niêm yết chứng khoán

- (07/05/2018)

166 KB
23

23. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ lần đầu

- (07/05/2018)

232 KB
24

24. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ lần đầu

- (07/05/2018)

221 KB