logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Phát triển bền vững
STT Chủ đề Tải về
1 Hướng dẫn tự nguyện giảm thiểu rủi ro về mội trường - xã hội cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp tại tiểu vùng sông Mê Kông (PanNature Oxfam, VCCI) (10/01/1019) - (28/02/2019)
1.4 MB
2 Nghị quyết HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về doanh nghiệp phát triển bền vững (18/10/2018) - (28/02/2019)
179 KB
3 Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển bền vững (19/11/2018) - (28/02/2019)
228 KB
4 Comments on the leeter of the Welber & Schaer GmH & Co KG (31/08/2018) - (28/02/2019)
223 KB
5 Sổ tay Hướng dẫn quản lý rừng cao su bền vững theo tiêu chuẩn chứng chỉ rừng quốc tế - WWF, VRA, VRG ( 24/07/2018) - (28/02/2019)
96.4 MB
6 Cam kết phát triển bền vững của VRG (12/12/2017) - (28/02/2019)
18.4 MB
7 Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chứng chỉ rừng FSC (28/09/2017) - (28/09/2017)
149 KB