logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Phát triển bền vững
STT Chủ đề Tải về
1 Kết quả thực hiện hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019 - (10/09/2019)
3.8 MB
2 Ban chỉ đạo Phát triển bền vững - (22/08/2019)
231 KB
3 VRG tuyên bố cam kết thực hiện lộ trình FSC - (15/08/2019)
985 KB
4 Hướng dẫn tự nguyện giảm thiểu rủi ro về mội trường - xã hội cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp tại tiểu vùng sông Mê Kông (Oxfam, PanNature, VCCI) (29/5/2019) - (03/06/2019)
86.6 MB
5 Triển khai áp dụng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cao su bền vững (ĐIỀU CHỈNH) - (20/05/2019)
12 MB
6 QĐ ; V/v ban hành chương trình phát triển bền vững giai đoạn 2019-2024 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN - (20/05/2019)
368 KB
7 Nghị quyết HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về doanh nghiệp phát triển bền vững (18/10/2018) - (28/02/2019)
110 KB
8 Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển bền vững (19/11/2018) - (28/02/2019)
228 KB
9 Comments on the leeter of the Welber & Schaer GmH & Co KG (31/08/2018) - (28/02/2019)
223 KB
10 Sổ tay Hướng dẫn quản lý rừng cao su bền vững theo tiêu chuẩn chứng chỉ rừng quốc tế - WWF, VRA, VRG ( 24/07/2018) - (28/02/2019)
96.4 MB
11 Cam kết phát triển bền vững của VRG (12/12/2017) - (28/02/2019)
18.4 MB
12 Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chứng chỉ rừng FSC (28/09/2017) - (28/09/2017)
149 KB