logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản QPPL Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 2/2023 13/03/2023

 

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 2/2023, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 3 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 2 nghị định của Chính phủ và 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 

Văn bản QPPL Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban trong tháng 2/2023 - Ảnh 1.

Kiểm định chất lượng đầu vào công chức: Tập trung đánh giá năng lực tư duy, ứng dụng vào thực tiễn

 

Thay đổi thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định

 

Nghị định số 04/2023/NĐ-CP ngày 13/2/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Trong đó, Nghị định 4/2023/NĐ-CP sửa đổi thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.

 

Theo đó, thay vì gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đăng ký cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Nghị định mới quy định cụ thể: Tổ chức có nhu cầu cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, căn cứ vào các quy định, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thẩm định, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.

 

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có văn bản trả lời cho tổ chức có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định và nêu rõ lý do.

 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, căn cứ vào các quy định, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thẩm định, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định. 

 

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có văn bản trả lời cho tổ chức có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định và nêu rõ lý do.

 

Kiểm định chất lượng đầu vào công chức: Tập trung đánh giá năng lực tư duy, ứng dụng vào thực tiễn.

 

Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/2/2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

 

Nghị định này quy định về nguyên tắc, phương thức, nội dung, hình thức và thẩm quyền thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào đối với người tham gia tuyển dụng vào làm công chức  trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã  hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức theo quy định tại Nghị định này chỉ áp dụng thực hiện đối với người đăng ký tuyển dụng vào công chức thông qua phương thức thi tuyển.

 

Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức là một trong những nội dung quản lý nhà nước, Bộ Nội vụ là cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm định. Việc thống nhất kiểm định tập trung trên phạm vi toàn quốc nhằm bảo đảm mặt bằng chất lượng chung, rút ngắn trình tự, thủ tục cho các cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng và tiết kiệm chi phí cho ngân sách nhà nước. Giá trị được sử dụng trong toàn quốc, sẽ tạo nguồn tuyển dụng rộng rãi cho các Bộ, ngành, địa  phương, tạo cơ hội cho ứng viên tham gia công khai và thuận lợi trong việc hướng nghiệp. 

 

Điểm nổi bật nhất của việc kiểm định là đổi mới về nội dung kiểm định theo hướng tập trung đánh giá năng lực tư duy, năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn của thí sinh. Các hiểu biết chung, cơ bản của thí sinh về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; quyền, nghĩa vụ của công chức; kiến thức về văn hóa, lịch sử, đạo đức. 

 

Chương trình điều tra thống kê quốc gia gồm 45 cuộc điều tra 

 

Ngày 15/2/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

 

Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg có một số thay đổi so với Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016, cụ thể như sau: Số nhóm cuộc điều tra thống kê giảm 02 nhóm (09 nhóm còn 07 nhóm) và số cuộc điều tra thống kê giảm 05 cuộc; số cuộc điều tra thống kê được giữ nguyên 15 cuộc; số cuộc điều tra thống kê được sửa đổi 22 cuộc; số cuộc điều tra thống kê được lồng ghép, sắp xếp lại 07 cuộc; số cuộc điều tra thống kê được loại bỏ 06 cuộc; số cuộc điều tra thống kê được bổ sung mới 05 cuộc.

 

Danh mục các cuộc điều tra thống kê quốc gia gồm 45 cuộc điều tra, trong đó đó có 03 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia (Tổng điều tra dân số và nhà ở; Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp; Tổng điều tra kinh tế) và 42 cuộc điều tra ở các lĩnh vực khác nhau.

 

https://baochinhphu.vn/van-ban-qppl-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh-trong-thang-2-2023-102230311081647663.htm

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ