logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng để hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, kế hoạch 07/03/2022

 

Theo Nghị quyết số 07/NĐ-NQ ngày 25/1 của Đảng ủy VRG về nhiệm vụ công tác năm 2022, Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc quyết tâm, tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD và phát huy mọi nguồn lực cũng như truyền thống vẻ vang của ngành cao su để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, giải pháp phù hợp với thực tiễn để hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2022.

 

Trao thưởng cho 2 chi bộ đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm (2017 – 2021) tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: Vũ Phong.

 

Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng.

 

Năm 2022 là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III; Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IX và tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 – 2030.

 

Trong thời gian tới dự báo tình hình kinh tế – chính trị thế giới, trong nước tiếp tục còn khó khăn do tác động của đại dịch Covid- 19, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh trên cây cao su sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến ngành cao su…Trong bối cảnh khó khăn chung, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, Đảng ủy VRG đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng.

 

Trong đó, đẩy mạnh đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng. Thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện các nghị quyết, các chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ Tập đoàn bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp. Tập trung triển khai thực hiện kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả.

 

Nâng cao chất lượng đánh giá, phân loại đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hằng năm; rà soát sắp xếp, bố trí cán bộ đúng người, đúng việc, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 

Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, có trách nhiệm, gương mẫu thực hiện nghiêm Điều lệ và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế, nội quy, quy định của cơ quan, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Nghị định 145/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của BLLĐ; Nghị quyết 05- NQ/ĐUK, ngày 05/3/2019 của Đảng ủy Khối về “Công tác tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”.

 

Lãnh đạo chỉ đạo tổ chức Hội nghị Người lao động và Hội nghị cán công chức năm 2022 để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng CBCNV-NLĐ và có giải pháp xử lý kịp thời. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức công đoàn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động một cách thiết thực, hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đoàn Thanh niên các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tập đoàn lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022-2027.

 

Đảm bảo thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”

 

Trong công tác SXKD, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bám sát định hướng các nghị quyết của các cấp để xây dựng các giải pháp phù hợp và triển khai có hiệu quả kế hoạch SXKD năm 2022, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất góp phần hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 của Tập đoàn.

 

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thành viên đảm bảo thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa bảo vệ sức khỏe người lao động, vừa duy trì sự ổn định, hiệu quả SXKD theo Nghị quyết 03-NQ/ĐU ngày 21/5/2021, Nghị quyết 04-NQ/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn và nghị quyết số 38/NQ-HĐQTCSVN, Chỉ thị số 290-CT/HĐQTCSVN của Hội đồng Quản trị Tập đoàn.

 

Phát huy tối đa nguồn lực, hiệu quả của các nhóm ngành chính của Tập đoàn từ trồng – khai thác – chế biến – tiêu thụ mủ cao su, công nghiệp cao su, chế biến gỗ tự nhiên và gỗ nhân tạo, phát triển – kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

 

Phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2022, tiếp tục bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư, duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, Tập đoàn tiếp tục duy trì hoạt động ổn định và phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và giữ vững quốc phòng – an ninh, đảm bảo việc làm, ổn định đời sống, thu nhập cho người lao động ngành cao su.

 

Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại, sử dụng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường vào sản xuất, kinh doanh và quản lý. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, quản lý, điều hành để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn ngành và nhất là trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên cơ sở Nghị quyết số 05-NQ/ĐƯ của Đảng ủy Tập đoàn về thực hiện chuyển đổi số tại Tập đoàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu theo đúng nội dung, kế hoạch và tiến độ, công khai, minh bạch và theo quy định của pháp luật và đề án tái cơ cấu sau cổ phần hoá giai đoạn 2021 – 2025, phương án sắp xếp doanh nghiệp theo Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy mạnh hoạt động SXKD gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước có liên quan để xây dựng mô hình quản lý rừng cao su bền vững theo tiêu chuẩn của Hội đồng Quản lý rừng Quốc tế (FSC), thực hiện các giải pháp phát triển bền vững để mang lại giá trị thương hiệu và giá trị kinh tế cao.

 

Các chỉ tiêu chủ yếu

 

Công tác xây dựng Đảng

 

Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 70%, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên 10%.

 

Công tác phát triển đảng viên kết nạp trên 50 đảng viên.

 

Lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện tốt vai trò của tổ chức mình trong công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người lao động trong giai doạn khó khăn của đại dịch Covid-19.

 

Thực hiện nhiệm vụ chính trị sản xuất kinh doanh

 

Phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 cao hơn số liệu đã báo cáo ủy ban Quản lý vốn nhà nước về kế hoạch 5 năm 2021-2025.

 

Sản lượng cao su khai thác khoảng 390.000 tấn.

 

Sản lượng cao su tiêu thụ 477.000 tấn.

 

Sản lượng gỗ cao su đạt 370.000 m3, gỗ MDF đạt 1.050.000 m3.

 

Tổng doanh thu (hợp nhất) 29.271 tỷ đồng, bằng 101% so với năm 2021.

 

Tổng lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 6.793 tỷ đồng, bằng 110% so với năm 2021.

 

http://tapchicaosu.vn/2022/03/07/tang-cuong-hon-nua-vai-tro-lanh-dao-cua-dang-de-hoan-thanh-tot-nhat-cac-chi-tieu-ke-hoach/

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ