logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Đại hội Đoàn cần trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả 26/09/2016

Ảnh: Vũ Phong

Ảnh: Vũ Phong

Năm 2017 là năm tổ chức đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 – 2022). Để chỉ đạo đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung chỉ đạo Đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội.

Đại hội cần đánh giá đúng thực trạng tìình hìình thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên, thiếu nhi 5  năm qua; khẳng định những đóng góp của thanh niên; chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm.

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ tới phải cụ thể hóa  Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các Nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên. Bám sát đời sống, lao động, học tập và công tác của thanh niên.

Tập trung đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, phát huy tinh thần xung kích, tìình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chăm lo, bồi dưỡng, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên, thiếu nhi học tập, nghiên cứu, lao động, phát huy trí tuệ, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, nâng cao thể lực, đời sống tinh thần và kỹ năng xã hội.

Chỉ đạo việc chuẩn bị nhân sự đúng nguyên tắc, quy trìình theo quy định của Điều lệ Đảng, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và quy chế cán bộ Đoàn. Lãnh đạo Đoàn các cấp phát động, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực chào mừng đại hội. Tăng cường phát hiện, biểu dương, cổ vũ, nhân rộng các điển hìình tiên tiến trong Đoàn viên, thanh niên.

Giao Đoàn thanh niên tích cực tham gia vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, đơn vị. Đồng thời  lựa chọn, công bố và triển khai thực hiện những chương trìình, công trìình chăm lo cho thanh niên, thiếu nhi.

Chỉ đạo các cấp chính quyền, các ban, ngành chức năng bảo đảm những điều kiện cần thiết để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức đại hội trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ.

Về thời gian tiến hành đại hội Đoàn, chỉ thị cũng nêu rõ cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh từ đầu quý I/2017 đến đầu quý IV/2017. Tổ chức Đại hội lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào tháng 12/2017.

T.N

http://tapchicaosu.vn/tin-tuc/trang-tin-thanh-nien/dai-hoi-doan-can-trang-trong-tiet-kiem-hieu-qua.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ