logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Đảng bộ VRG thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 12/01/2022

 

Năm 2021, Đảng bộ VRG đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội đối mặt nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19.

 

Đảng bộ VRG đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm 2021.

Đảng bộ VRG đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm 2021.

 

Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương có 30 cơ sở đảng trực thuộc với 1.036 đảng viên.

 

Năm 2021, VRG triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế phải đối mặt với những khó khăn thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19.

 

Tuy nhiên, Đảng ủy cùng Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tập đoàn đã chủ động đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, hiệu quả. Công tác chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức Đảng và công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội; công tác phòng chống tham nhũng... đều đạt được kết quả tốt.

 

Năm 2021, thu nhập của người lao động Tập đoàn vẫn tăng 13% ngay trong đại dịch Covid-19.

Năm 2021, thu nhập của người lao động Tập đoàn vẫn tăng 13% ngay trong đại dịch Covid-19.

 

Đặc biệt, trong bối cảnh tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, kết quả kinh doanh của Tập đoàn đều vượt chỉ tiêu đề ra.

 

Ước trong năm 2021, sản lượng cao su khai thác đạt trên 402.000 tấn (bằng 106,2% kế hoạch năm), sản lượng cao su tiêu thụ đạt 480.000 tấn (bằng 106,7% kế hoạch năm), tổng doanh thu hợp nhất đạt 28.500 tỷ đồng (bằng 106% kế hoạch năm), tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6.100 tỷ đồng (bằng 107% kế hoạch năm).

 

Tập đoàn luôn thực hiện tốt và đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, nộp ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 3.200 tỷ đồng.

 

Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Tập đoàn đã nỗ lực nâng thu nhập cho người lao động. Cụ thể, tổng số lao động của Tập đoàn là 84.679 người, thu nhập bình quân ước đạt 8,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 13% so với năm 2020. 

 

Năm 2022, Hội nghị cũng đưa ra dự báo đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, kinh tế xã hội sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng rất lớn, tạo sức ép cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong đó có Tập đoàn.

 

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đặt ra cho hệ thống chính trị của Tập đoàn từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên là rất lớn. Vì thế, Đảng bộ Tập đoàn sẽ tiếp tục tập trung tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để phù hợp với tình hình mới, với mục tiêu đảm bảo hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đặt ra cho năm 2022.

 

https://nongnghiep.vn/dang-bo-vrg-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-chinh-tri-nam-2021-d313198.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ