logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

VĂN PHÒNG TẬP ĐOÀN - E-mail: vp@rubbergroup.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

LÊ KHẮC TRẠCH

Phó Chánh Văn phòng (Phụ trách Văn phòng)

lktrach@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (1704)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

NGUYỄN MINH KHANG

Phó Chánh Văn phòng

nmkhang@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (1702)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

NGUYỄN THÁI BÌNH

Phó Chánh Văn phòng - kiêm TK TGĐ

ntbinh@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (1107)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BANG

Vị trí và chức năng

 1. Văn phòng Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là Cơ quan trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
 2. Có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Tập đoàn quản lý trong các lĩnh vực công tác: hành chính - quản trị, thư ký - tổng hợp, văn thư - lưu trữ, Công nghệ thông tin của Tập đoàn.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định, quy trình, thủ tục về công tác hành chính, quản trị văn phòng mà người đại diện vốn của đơn vị không có yêu cầu, Văn phòng chủ động đề xuất với chủ sở hữu vốn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

 1. Công tác hành chính
  • Thư ký giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc công tác tổng hợp báo cáo văn thư lưu trữ và nhiệm vụ khác …
  • Tổ chức, quản lý công tác văn thư lưu trữ hồ sơ tài liệu, con dấu của Tập đoàn theo quy định của Nhà nước.
  • Tổng hợp và lập báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của Tập đoàn, giúp Tổng giám đốc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo lên cơ quan cấp trên theo quy định.
  • Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng Thành viên.
  • Xây dựng chương trình công tác hàng tuần của Lãnh đạo Tập đoàn, theo dõi và đôn đốc thực hiện các nội dung, chương trình công tác đã đề ra.
  • Thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Hội đồng thành viên Tập đoàn, Tổng giám đốc Tập đoàn đến các Ban nghiệp vụ, các đơn vị thành viên.
  • Thông báo kết quả các buổi làm việc của Lãnh đạo Tập đoàn với Lãnh đạo các ngành, Trung ương và địa phương.
  • Xây dựng, điều phối hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.
  • Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện.
  • Kiểm tra thể thức và trình tự thủ tục trong việc ban hành các văn bản của Tập đoàn.
  • Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công tác văn thư - lưu trữ tại các đơn vị thành viên theo quy định.
  • Quan hệ với các cơ quan hữu quan và các tổ chức trong nước.
  • Xây dựng và quản lý các hoạt động công nghệ thông tin trong toàn Tập đoàn.
  • Tổ chức và phối hợp tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, hội thi và các sự kiện khác của Cơ quan Tập đoàn và của Tập đoàn tổ chức theo sự phân công của Lãnh đạo Tập đoàn.
 2. Công tác quản trị
  • Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và điều kiện làm việc của Cơ quan Tập đoàn.
  • Tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường tại Cơ quan.
  • Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, vật tư thiết bị, phương tiện ô tô của Cơ quan đúng chế độ và theo quy định của pháp luật.
  • Kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị hàng năm.
  • Phối hợp với các Ban có liên quan triển khai các giải pháp thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong Cơ quan.
  • Tiếp đón, hướng dẫn khách đến thăm và làm việc tại Cơ quan Tập đoàn.
 3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.
 4. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Quyết định này tại các đơn vị thành viên khi có yêu cầu bằng văn bản của Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại các đơn vị đó.

Cơ cấu tổ chức bộ máy

a) Phòng Công nghệ Thông tin Tập đoàn;
b) Tổ Văn thư;
c) Tổ Quản trị- Y tế Cơ quan;
d) Tổ Bảo vệ;
e) Đội xe Văn phòng Tập đoàn;

 1. Lãnh đạo Văn phòng Tập đoàn có Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng do Tổng Giám đốc Tập đoàn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm theo quy định.
  • Chánh Văn phòng điều hành hoạt động của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Tập đoàn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng.
  • Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Chánh Văn phòng và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, Lãnh đạo Tập đoàn và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
 2. Biên chế cán bộ của Văn phòng do Tổng Giám đốc quyết định. Nhiệm vụ, phương thức và tổ chức hoạt động cụ thể của từng cán bộ ở Văn phòng do Chánh Văn phòng quyết định.
 3. Bộ máy Văn phòng Tập đoàn:
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ