logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

XUẤT NHẬP KHẨU - E-mail: xnk@rubbergroup.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

VÕ HOÀNG AN

Trưởng Ban

vohoangan@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (1951)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

NGUYỄN THỊ KIM LINH

Phó Trưởng Ban

linh@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (1953)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BANG

Vị trí và chức năng

 1. Ban Xuất Nhập khẩu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là Ban trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
 2. Có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Tập đoàn quản lý về quản lý tiêu thụ cao su, công tác kinh doanh xuất nhập khẩu của Tập đoàn, nghiên cứu tình hình về cung cầu, giá cả các sản phẩm mủ cao su và sản phẩm từ cao su trong nước và nước ngoài để xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh xuất nhập khẩu của Tập đoàn.
 3. Trực tiếp tham gia kinh doanh xuất nhập khẩu cao su thiên nhiên.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định, quy trình, thủ tục về xuất nhập khẩu mà người đại diện vốn của đơn vị không có yêu cầu, Ban chủ động đề xuất với chủ sở hữu vốn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban.

 1. Thực hiện công tác xuất nhập khẩu và tiêu thụ sản phầm cao su
  • Xây dựng các phương án, tổ chức quản lý công tác xuất nhập khẩu của Tập đoàn.
  • Nghiên cứu tình hình thị trường giá, kịp thời nắm bắt các thông tin diễn biến về thị trường giá trong và ngoài nước. Thông báo nhanh về giá cả hàng ngày, hàng tuần cho các đơn vị thành viên.
  • Nghiên cứu tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn trong việc ban hành các quy chế, quy định giải quyết các khiếu nại, tranh chấp thương mại trong lĩnh vực tiêu thụ và xuất nhập khẩu cao su.
  • Nghiên cứu và tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn trong việc xây dựng các biện pháp, sách lược hợp tác quốc tế trong xuất khẩu và tiêu thụ cao su nhằm đối phó với những biến động thị trường hay sụt giảm giá cao su quá thấp gây tổn thất cho người trồng cao su.
  • Xây dựng và quản lý giá bán (giá sàn) các sản phẩm mủ cao su và sản phẩm từ cao su tại các Công ty, đơn vị là thành viên Tập đoàn phù hợp với các quy định của pháp luật.
  • Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, xuất nhập khẩu của Tập đoàn với số lượng sản phẩm, giá cả v.v… đạt hiệu quả cao.
  • Tổ chức phổ biến kinh nghiệm, cung cấp thông tin, triển lãm, hội chợ, quảng bá sản phẩm cho các Công ty, đơn vị thành viên của Tập đoàn.
  • Tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển thương mại trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu, thương mại biên giới.
  • Tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành chỉ đạo, điều tiết lưu thông sản phẩm mủ cao su và sản phẩm từ cao su trong từng thời kỳ, bảo đảm cân đối cung cầu, cán cân thương mại, phát triển ổn định thị trường sản phẩm mủ cao su và sản phẩm từ cao su.
  • Thống nhất quản lý về xuất khẩu, nhập khẩu; hoạt động ủy thác; ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu; đại lý mua bán; thương mại biên giới và lưu thông sản phẩm mủ cao su và sản phẩm từ cao su trong nước.
  • Tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn ban hành các quy định về hoạt động dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu phân phối sản phẩm mủ cao su và sản phẩm từ cao su trong nước và từ Việt Nam ra nước ngoài.
  • Tham mưu cho Lãnh đạo về việc tính toán và ban hành công thức giá các chủng loại cao su cho hợp đồng dài hạn để làm cơ sở cho các Công ty thành viên ký kết với khách hàng nước ngoài hàng năm.
  • Tham mưu cho Lãnh đạo thực hiện các chương trình quốc gia có liên quan đến hàng hóa cao su thiên nhiên.
  • Quản lý các hoạt động của các Văn phòng Đại diện ở nước ngoài, Trạm giao dịch mậu biên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam theo hợp đồng đại diện và chức năng, nhiệm vụ của Trạm theo quy chế hoạt động.
  • Tổng hợp tình hình, kế hoạch xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông sản phẩm mủ cao su và dịch vụ thương mại trong phạm vi Tập đoàn quản lý.
 2. Về thương mại điện tử
  • Tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan và các Công ty, đơn vị thành viên của Tập đoàn xây dựng, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, chính sách phát triển thương mại điện tử (hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ; vận đơn điện tử, tiếp thị và các dịch vụ sau bán hàng theo qui định của Việt Nam và của quốc tế).
  • Nghiên cứu và tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn trong một lộ trình phù hợp xây dựng các cơ chế hoặc sàn giao dịch cao su điện tử nhằm thực hiện chức năng khám phá giá cả và tạo lập một môi trường giao dịch mua bán cao su tiên tiến, minh bạch và đáp ứng nhu cầu chủ động tiêu thụ cao su đạt hiệu quả cao nhất của tất cả các doanh nghiệp thành viên.
  • Tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn chủ trì hợp tác quốc tế về thương mại điện tử, ký kết hoặc tham gia các thỏa thuận quốc tế liên quan đến thương mại điện tử.
 3. Về quản lý thị trường
  • Tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn định hướng công tác quản lý thị trường, hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh, lưu thông hàng hóa, các hoạt động xuất nhập khẩu trên thị trường, dịch vụ thương mại.
  • Phối hợp với các Ban của Tập đoàn tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • Quản lý cạnh tranh và kiểm soát độc quyền, bảo vệ quyền lợi người mua và người bán liên quan đến ngành cao su.
 4. Về xúc tiến thương mại
  • Tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn chủ trì phối hợp các Bộ, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến thương mại của Tập đoàn hàng năm và chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện theo quy định hiện hành.
  • Hướng dẫn, kiểm tra về nội dung, điều kiện hoạt động quảng cáo thương mại, hội chợ triển lãm thương mại, khuyến mại, trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trong và ngoài nước, bảo vệ thương hiệu theo quy định của pháp luật.
  • Thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý và cung cấp thông tin kinh tế, công nghiệp, thương mại, thị trường, thương nhân trong và ngoài nước phục vụ các Công ty, đơn vị thành viên Tập đoàn.
 5. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Quyết định này tại các đơn vị thành viên khi có yêu cầu bằng văn bản của Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại các đơn vị đó.
 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ