logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - E-mail: tckt@rubbergroup.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

HUỲNH VĂN BẢO

Trưởng Ban

hvbao@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (1901)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

HỒ MỘNG VÂN

Phó Trưởng Ban

hmvan@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (1904)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

NGUYỄN VĂN LƯƠNG

Phó Trưởng Ban

nvluong@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (1903)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

BÙI THANH TÂM

Phó Trưởng Ban

bttam@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (1902)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BANG

Vị trí và chức năng

 1. Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là Ban trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
 2. Có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Tập đoàn quản lý về công tác tài chính kế toán và kiểm toán của Tập đoàn.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định, quy trình, thủ tục về tài chính kế toán mà người đại diện vốn của đơn vị không có yêu cầu, Ban chủ động đề xuất với chủ sở hữu vốn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban.

 1. Xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn và hàng năm trình Lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt và tổ chức chỉ đạo thực hiện.
 2. Tổ chức thực hiện và quản lý công tác tài chính kế toán của Công ty mẹ - Tập đoàn.
 3. Tham gia quản lý các nguồn vốn: Điều lệ, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp và các quỹ tập trung như quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo, khen thưởng, phúc lợi…. Tham gia quản lý vốn và tài sản của Tập đoàn, bảo toàn và phát triển vốn.
 4. Tham gia hướng dẫn công tác quản lý tài chính, công tác kế toán đối với các đơn vị thành viên của Tập đoàn theo đúng qui định của Nhà nước.
 5. Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính hàng năm của Tập đoàn và các Công ty con, quản lý vốn của Công ty mẹ - Tập đoàn. Đảm bảo về mặt tài chính cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty mẹ - Tập đoàn, góp vốn và theo dõi góp vốn vào các dự án đầu tư, Công ty con, Công ty liên kết.
 6. Thực hiện các công tác nghiệp vụ để trình Lãnh đạo bảo lãnh các khoản tín dụng cho các Công ty con để đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định. Theo dõi, tổng hợp tình hình bảo lãnh các dự án đầu tư.
 7. Tham gia với các Ban chức năng có liên quan việc thực hiện thẩm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền của Tập đoàn.
 8. Tham gia xây dựng các chế độ chính sách của Tập đoàn có liên quan đến công tác tài chính kế toán (trong đó có dịch vụ kinh doanh tín dụng, bảo hiểm); quản lý, giám sát việc thực hiện các định chế tài chính trong Tập đoàn và các Công ty con của Tập đoàn.
 9. Trên cơ sở chính sách của Nhà nước, tham gia nghiên cứu xây dựng các chính sách, chế độ tài chính liên quan đến đặc thù của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
 10. Tổ chức thực hiện công tác kiểm toán của Công ty mẹ - Tập đoàn theo dõi và đề xuất việc thực hiện kiểm toán của các Công ty con của Tập đoàn theo đúng quy định của Nhà nước.
 11. Tham gia kiểm tra việc sử dụng vốn đối với các dự án đầu tư của Tập đoàn và các dự án đầu tư của đơn vị thành viên theo phân cấp của Tập đoàn, đúng theo quy chế kiểm tra, giám sát của Tập đoàn.
 12. Tham gia với các Ban chức năng của Tập đoàn xét duyệt, giao kế hoạch sản xuất  kinh doanh, kế hoạch tài chính, kế hoạch xây dựng cơ bản, lao động tiền lương, xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, tiếp thị, xuất nhập khẩu.
 13. Là thành viên của Hội đồng: Hội đồng Giá, Hội đồng Thẩm định các dự án, Hội đồng Chuyển nhượng Thanh lý Tài sản,v.v…
 14. Tham gia công tác đổi mới doanh nghiệp của Tập đoàn đối với các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính.
 15. Tổ chức thực hiện việc thẩm định kết quả xác định giá trị doanh nghiệp khi tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.
 16. Tổ chức thực hiện quyết toán đối với Nhà nước và bàn giao doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần.
 17. Tham gia xây dựng, bổ sung, sữa đổi Điều lệ, Quy chế tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn và các Công ty con do Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ.
 18. Tham gia xây dựng chủ trương, định hướng đối với người đại diện phần vốn của Tập đoàn trong Công ty cổ phần, Công ty TNHH một thành viên về lĩnh vực tài chính kế toán, kiểm toán, phân phối lợi nhuận, sử dụng vốn v.v…
 19. Tính toán, kiểm tra và phân tích các thông tin về kinh tế tài chính, cung cấp đầy đủ các số liệu cho Lãnh đạo Tập đoàn để kịp thời điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
 20. Phối hợp với Ban Tổ chức Cán bộ trình Lãnh đạo Tập đoàn bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các kế toán trưởng thuộc thẩm quyền của Tập đoàn. Tham gia về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính kế toán kiểm toán và cán bộ kế toán trong toàn Tập đoàn.
 21. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Quyết định này tại các đơn vị thành viên khi có yêu cầu bằng văn bản của Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại các đơn vị đó.
 22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ