logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

QUẢN LÝ KỸ THUẬT - E-mail: qlkt@rubbergroup.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

LẠI VĂN LÂM

Trưởng Ban

lvlam@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (1831)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

PHẠM VĂN HẰNG

Phó Trưởng Ban

pvhang@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (1834)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

HÀ VĂN KHƯƠNG

Phó Trưởng Ban

hvkhuong@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (1832)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

NGUYỄN VĂN THÁI

Phó Trưởng Ban

nvthai@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (1833)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BANG

Vị trí và Chức năng:

 1. Ban Quản lý Kỹ thuật Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là Ban trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
 2. Có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Tập đoàn quản lý:
  • Chuyên ngành kỹ thuật nông nghiệp và các lĩnh vực khác liên quan đến chuyên ngành cao su thiên nhiên của Tập đoàn.
  • Đầu mối tổ chức nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kể trên.

Nhiệm vụ và Quyền hạn:

Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định, quy trình, thủ tục về quản lý kỹ thuật mà người đại diện vốn của đơn vị không có yêu cầu, Ban chủ động đề xuất với chủ sở hữu vốn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban.

 1. Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các mục tiêu chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn trong lĩnh vực nông nghiệp, các lĩnh vực khác liên quan đến sản xuất cao su tự nhiên của Tập đoàn
 2. Thẩm định giải pháp kỹ thuật thuộc các dự án nông nghiệp.
 3. Quản lý công tác kỹ thuật nông nghiệp, tham gia với Ban Công nghiệp trong việc quản lý chế biến, xử lý chất thải và chất lượng sản phẩm sơ chế.
 4. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và tổ chức kiểm tra thực hiện các quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong các lĩnh vực nông nghiệp,… các lĩnh vực khác liên quan đến đầu tư của Tập đoàn trong lĩnh vực trồng cây lâm nghiệp… các lĩnh vực khác liên quan đến cao su tại các đơn vị có vốn góp của Tập đoàn.
 5. Định kỳ kiểm tra kỹ thuật nông nghiệp. Tổng kết thực tiễn sản xuất trong các lĩnh vực nông nghiệp, … các lĩnh vực khác liên quan đến sản xuất cao su tự nhiên; tổ chức xây dựng các mô hình điểm và triển khai nhân rộng trong sản xuất
 6. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy chế quản lý giống cao su, định kỳ tổng kết đánh giá, xây dựng cơ cấu bộ giống cao su tiến bộ định kỳ 5 năm và chỉ đạo việc đưa nhanh cơ cấu giống mới vào sản xuất.
 7. Tham gia công tác quản lý sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật về chất lượng, chủng loại, số lượng theo Quy trình Kỹ thuật và các văn bản quy định của Nhà nước và của Tập đoàn
 8. Tổ chức công tác kiểm kê cây cao su hàng năm, phân tích, đánh giá các số liệu liên quan để góp phần xây dựng phương án sản xuất kinh doanh cao su của Tập đoàn
 9. Công tác khoa học kỹ thuật :
  • Tổ chức đăng ký và quản lý việc thực hiện các đề tài/ dự án khoa học kỹ thuật cấp Tập đoàn; quản lý các dự án hợp tác quốc tế về khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường và việc chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất
  • Phối hợp Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam và các Ban liên quan xây dựng các chương trình, kế hoạch nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tế sản xuất.
 10. Giám sát việc chuyển giao và tiếp nhận, nghiên cứu, phổ biến, các tiến bộ khoa học công nghệ trong và ngoài nước về sản xuất nông nghiệp.
 11. Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ: Phối hợp Ban liên quan tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề, tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn và dài hạn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn và công nhân kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp và các ngành nghề có liên quan.
 12. Tổ chức các hội thi, hội nghị, hội thảo chuyên đề, các đợt tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật có liên quan đến sản xuất cao su của Tập đoàn.
 13. Thực hiện công tác hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và triển khai trong các lĩnh vực nông nghiệp, ...
 14. Tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp.
  Tổng hợp, theo dõi diện tích cây cao su và cây trồng khác; phối hợp với Ban Kế hoạch Đầu tư Tập đoàn chuẩn xác số liệu theo định kỳ.
 15. Tổ chức, quản lý dự án phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm trong Tập đoàn.
 16. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Quyết định này tại các đơn vị thành viên khi có yêu cầu bằng văn bản của Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại các đơn vị đó.
 17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ