logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ - E-mail: khdt@rubbergroup.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

PHẠM VĂN THÀNH

Trưởng Ban

pvthanh@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (1801)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

NGUYỄN VĂN HÃNG

Phó Trưởng Ban

nvhang@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (1802)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

VÕ VĂN THÀNH

Phó Trưởng Ban

vvthanh@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (1804)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

BÙI ĐỨC VINH

Phó Trưởng Ban

bdvinh@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (...)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BANG

Vị trí và Chức năng:

 1. Ban Kế hoạch Đầu tư Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là Ban trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
 2. Có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Tập đoàn quản lý về công tác kế hoạch, đầu tư, thống kê và quản lý đất đai, điều phối các nguồn lực của Tập đoàn.

Nhiệm vụ và Quyền hạn:

 1. Tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn về chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm:

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch 05 năm theo định hướng của Nhà nước và của Tập đoàn.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch xây dựng cơ bản hàng năm cho toàn Tập đoàn.
- Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thành viên trong việc xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của đơn vị. Tham mưu Lãnh đạo phê duyệt kế hoạch hàng năm của đơn vị thành viên.
- Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch các đơn vị thành viên và đề xuất các biện pháp thực hiện kế hoạch.
- Thực hiện các báo cáo liên quan đến công tác kế hoạch hàng quý, 6 tháng, năm, 5 năm cho Lãnh đạo Tập đoàn và Chính phủ, các Bộ ngành có liên quan.
- Tổ chức hướng dẫn, tập huấn công tác kế hoạch theo yêu cầu của từng thời kỳ.

 1. Tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn trong công tác quản lý đầu tư trong toàn Tập đoàn:

- Thẩm định và trình Lãnh đạo phê duyệt chủ trương đầu tư, phương án góp vốn vào doanh nghiệp khác, các dự án đầu tư trong toàn Tập đoàn (trừ những dự án hợp tác đầu tư với đơn vị ngoài Tập đoàn).
- Quản lý công tác đấu thầu trong toàn Tập đoàn, kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch đấu thầu dự án, tổ chức đấu thầu các gói thầu chìa khóa trao tay, EPC, tư vấn và mua sắm trang thiết bị ở các đơn vị thành viên, thực hiện công tác đấu thầu (trừ gói thầu xây lấp) do Công ty mẹ - Tập đoàn làm chủ đầu tư.
- Thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư.
- Tổ chức hướng dẫn, tập huấn công tác quản lý đầu tư theo yêu cầu của từng thời kỳ.

 1. Tham mưu cho Lãnh đạo trong công tác thống kê.
  - Thực hiện công tác thống kê sản xuất ngày, tuần, tháng, quý, năm lĩnh vực sản xuất, chế biến cao su, tổng hợp trình lãnh đạo Tập đoàn.
  - Thống kê năng lực sản xuất, kinh doanh trong toàn Tập đoàn.
  - Cập nhật các số liệu thống kê từ các địa phương, Tổng cục thống kê toàn ngành cao su.
  - Lưu trữ số liệu thống kê, số liệu lịch sử của Tập đoàn.
  - Tổ chức hướng dẫn, tập huấn công tác thống kê theo yêu cầu của từng thời kỳ.
 2. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Tập đoàn theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện công tác đấu thầu, mua bán phân bón tại các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
 3. Tham mưu cho Lãnh đạo trong công tác thống kê:

- Thực hiện công tác thống kê sản xuất ngày, tuần, tháng, quý, năm lĩnh vực sản xuất, chế biến cao su, tổng hợp trình lãnh đạo Tập đoàn.
- Thống kê năng lực sản xuất, kinh doanh trong toàn Tập đoàn.
- Cập nhật các số liệu thống kê từ các địa phương, Tổng cục thống kê toàn ngành cao su.
- Lưu trữ số liệu thống kê, số liệu lịch sử của Tập đoàn.
- Tổ chức hướng dẫn, tập huấn công tác thống kê theo yêu cầu của từng thời kỳ.

 1. Tham mưu cho Lãnh đạo trong việc quản lý, điều phối nguồn vốn đầu tư và tài sản của Tập đoàn:

- Xây dựng và tổ chức việc triển khai thực hiện phương án phối hợp các nguồn lực, hợp tác kinh doanh của Tập đoàn với các đơn vị thành viên Tập đoàn.
- Thực hiện, giám sát, tham mưu trong việc điều phối nguồn vốn đầu tư cho các dự án đầu tư, chu chuyển nguồn vốn trong nội bộ Tập đoàn.
- Thực hiện các thủ tục để huy động nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên.
- Quan hệ và đề xuất các biện pháp huy động các nguồn vốn dài hạn từ các tổ chức tín dụng, hỗ trợ các đơn vị thành viên trong việc huy động vốn dài hạn.
- Đề xuất các biện pháp sử dụng hiệu quả tài sản Tập đoàn bao gồm đất đai, vườn cây và các tài sản khác. Phối hợp thực hiện các thủ tục thanh lý tài sản cố định. Tham mưu giải quyết việc nhượng bán vườn cây cao su thanh lý. Điều chuyển tài sản trong nội bộ Tập đoàn.

 1. Theo dõi, quản lý, tổng hợp tính pháp lý và tình hình sử dụng đất tại các đơn vị thành viên theo phân cấp quản lý của Tập đoàn; bao gồm: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất khác. Xây dựng và trình lãnh đạo Tập đoàn xem xét phê duyệt kế hoạch tổng thể quản lý và khai thác hiệu quả diện tích đất do các đơn vị thành viên Tập đoàn đang quản lý sử dụng, phối hợp quy hoạch tổng thể các khu công nghiệp của Tập đoàn trên diện tích đất cao su các công ty thành viên đang quản lý.
 2. Chủ trì và phối hợp cùng Ban Quản lý Kỹ thuật xây dựng, trình lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt kế hoạch thanh lý, tái canh trồng mới dài hạn, trung hạn và hàng năm phù hợp với chiến lược sản xuất kinh doanh của Tập đoàn
 3. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Quyết định này tại các đơn vị thành viên khi có yêu cầu bằng văn bản của Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại các đơn vị đó.

Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định, quy trình, thủ tục về kế hoạch đầu tư mà người đại diện vốn của đơn vị không có yêu cầu, Ban chủ động đề xuất với chủ sở hữu vốn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban.

 1. Tham gia các Ban, Hội đồng, Tổ tư vấn theo quyết định của Tập đoàn.
 2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ