logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

CÔNG NGHIỆP - E-mail: cn@rubbergroup.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

TRẦN MINH

Trưởng Ban

tminh@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (1021)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

NGUYỄN HOÀNG THÁI

Phó Trưởng Ban

nhthai@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (1022)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BANG

Vị trí, chức năng

 1. Ban Công nghiệp Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là Ban trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
 2. Có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Tập đoàn quản lý:
  • Các lĩnh vực công nghiệp chuyên ngành (công nghiệp chế biến sâu) kỹ thuật công nghiệp cao su sơ chế, chế biến gỗ, thủy điện và môi trường.
  • Đầu mối tổ chức, nghiên cứu ứng dụng, tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kể trên; đề xuất các dự án phát triển về công nghiệp cao su, chế biến gỗ, thủy điện và môi trường.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định, quy trình, thủ tục về công nghiệp và môi trường mà người đại diện vốn của đơn vị không có yêu cầu, Ban chủ động đề xuất với chủ sở hữu vốn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban.

 1. Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các mục tiêu chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn trong lĩnh vực công nghiệp cao su, chế biến gỗ, thủy điện và môi trường.
 2. Thẩm định giải pháp kỹ thuật thuộc các dự án công nghiệp cao su, chế biến gỗ, thủy điện và môi trường.
 3. Quản lý công tác kỹ thuật và hướng dẫn nghiệp vụ đối với các đơn vị thành viên Tập đoàn trong các lĩnh vực: khoa học công nghệ, công nghiệp cao su, chế biến cao su thiên nhiên và quản lý kiểm soát chất lượng cao su sơ chế, từng bước nâng cao, ổn định chất lượng cao su sơ chế toàn Tập đoàn; quản lý chất lượng sản phẩm (KCS), chế biến gỗ, thủy điện, xử lý nước thải, chất thải rắn, khí thải công nghiệp, xe máy, thiết bị.
 4. Tham gia xây dựng soát xét, sửa đổi, bổ sung và tổ chức, kiểm tra, thực hiện các quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật chế biến cao su sơ chế, chế biến gỗ, tiêu chuẩn cơ sở TCCS, tiêu chuẩn quốc gia TCVN, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan.
 5. Phối hợp với các Ban chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị có liên quan thuộc Tập đoàn tổ chức thẩm định các dự án phát triển công nghiệp cao su, chế biến gỗ, thuỷ điện và môi trường…  
 6. Theo dõi, tổ chức kiểm tra kỹ thuật công nghiệp cao su, chế biến gỗ, thủy điện và môi trường. Tổng kết, đánh giá hoạt động công nghiệp của các đơn vị thành viên; áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, tổ chức xây dựng các mô hình điểm và triển khai nhân rộng, nhằm nâng cao chất lượng, phát triển sản xuất.
 7. Công tác khoa học kỹ thuật chuyên ngành:
 8. - Tổ chức đăng ký và quản lý thực hiện các đề tài, dự án khoa học kỹ thuật công nghiệp cấp Tập đoàn; quản lý các dự án hợp tác quốc tế về khoa học kỹ thuật công nghiệp, bảo vệ môi trường và việc chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
  - Phối hợp với Viện nghiên cứu Cao su, các Ban có liên quan và các tổ chức trong và ngoài nước xây dựng chương trình, kế hoạch, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tế sản xuất và bảo vệ môi trường.
  - Giám sát việc chuyển giao công nghệ, tiếp nhận, nghiên cứu, phổ biến và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong và ngoài nước vào thực tiễn sản xuất gồm: + Công nghệ sơ chế cao su, công nghệ sản xuất sản phẩm cao su phục vụ cho tiêu dùng, xây dựng, công nghiệp ôtô, xe máy, máy công nghiệp…
  + Công nghệ xử lý nước thải chế biến công nghiệp, khí thải công nghiệp và chất thải rắn.
  + Công nghệ chế biến gỗ và nhà máy, cơ sở sản xuất điện (thuỷ điện, phong điện, điện mặt trời…).
 9. Công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ: phối hợp các Ban có liên quan tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo ngắn hạn, dài hạn, tổ chức hội thảo chuyên đề về chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ chuyên môn và công nhân kỹ thuật trong lĩnh vực công nghiệp cao su, chế biến gỗ, thuỷ điện, môi trường và các ngành nghề có liên quan.
 10. Tổ chức các hội thi, hội nghị, hội thảo chuyên đề, triễn lãm, tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm liên quan đến hoạt động kỹ thuật, khoa học công nghệ.
 11. Tham gia xây dựng, hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện mục tiêu, chương trình hành động bảo vệ môi trường ở các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn nhằm bảo vệ môi trường theo quy định, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.
 12. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Quyết định này tại các đơn vị thành viên khi có yêu cầu bằng văn bản của Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại các đơn vị đó.
 13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ