logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

KIỂM SOÁT VIÊN - E-mail: ksv@rubbergroup.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

HOÀNG ĐÌNH TRÍ

Kiểm soát viên (phụ trách chung)

hdtri@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (1208)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

ĐỖ MINH QUANG

Kiểm soát viên

dmquang@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (...)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

ĐỖ KHẮC THĂNG

Kiểm soát viên

dkthang@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (1207)

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ