logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

TỔ CHỨC CÁN BỘ - E-mail: tccb@rubbergroup.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

TRẦN ĐỨC THUẬN

Trưởng Ban

tdthuan@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (1202)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

TRẦN VĂN PHÁT

Phó Trưởng Ban

tvphat@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (1001)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

HUỲNH VĂN BIÊN

Phó Trưởng Ban

hvbien@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (1007)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BANG

Vị trí và chức năng

 1. Ban Tổ chức Cán bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là Ban trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
 2. Có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Tập đoàn quản lý về lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, chế độ chính sách đối với cán bộ công chức viên chức thuộc phạm vi quản lý của Tập đoàn.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định, quy trình, thủ tục về công tác tổ chức cán bộ mà người đại diện vốn của đơn vị không có yêu cầu, Ban chủ động đề xuất với chủ sở hữu vốn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban.

 1. Về tổ chức bộ máy, biên chế :
 2. - Chịu trách nhiệm dự thảo, trình Chủ tịch Hội đồng Thành viên hoặc Tổng Giám đốc theo phân cấp (gọi tắt là Lãnh đạo Tập đoàn) đề án tổng thể về tổ chức bộ máy, ngành nghề kinh doanh, biên chế của các Ban, Công ty thành viên thuộc Tập đoàn.
  - Chủ trì xây dựng, trình Lãnh đạo Tập đoàn việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các Ban, phòng thuộc Công ty Mẹ Tập đoàn; các đơn vị trực thuộc Công ty; các Công ty đơn vị thành viên của Tập đoàn.
  - Xây dựng, thẩm định trình Lãnh đạo Tập đoàn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của các Ban, phòng thuộc Công ty Mẹ Tập đoàn và các Công ty, đơn vị thành viên.
  - Xây dựng, trình Lãnh đạo Tập đoàn ký ban hành các công văn hướng dẫn chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Công ty, đơn vị thành viên Tập đoàn.
  - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định của Tập đoàn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế.

 3. Về công tác cán bộ:
 4. - Xây dựng, trình Lãnh đạo Tập đoàn quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ; kế hoạch phát triển nguồn nhân lực; kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý theo quy định.
  - Xây dựng, tham mưu, trình Lãnh đạo Tập đoàn bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ; Ban hành quy chế và tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định phân cấp và quy trình thủ tục bổ nhiệm theo quy định phân cấp quản lý của Tập đoàn.
  - Tham mưu tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, luân chuyển, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Tập đoàn quản lý theo quy định của Nhà nước.
  - Đề xuất, trình lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt cử người đại diện phần vốn Tập đoàn tại các doanh nghiệp khác theo phân cấp và các cơ chế, chính sách, quy chế quản lý cho người đại diện vốn nhà nước của Tập đoàn tại doanh nghiệp khác.
  - Tham mưu, đề xuất hình thức xử lý kỷ luật trình lãnh đạo Tập đoàn và tổ chức thực hiện đối với cán bộ, chuyên viên thuộc diện Tập đoàn quản lý theo quy định của pháp luật. 
  - Trình Lãnh đạo Tập đoàn thành lập đoàn, ban hành quyết định cử cán bộ đi nước ngoài theo phân cấp quản lý và tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý nhân sự đi nước ngoài theo quy định của Nhà nước.
  - Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra công tác quản lý cán bộ, việc thực hiện nhận xét đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo phân cấp quản lý của Tập đoàn.
  - Xây dựng chương trình phòng chống tham nhũng, quan liêu, cửa quyền; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được Tổng giám đốc phê duyệt; tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện với các cơ quan có thẩm quyền.
  - Quản lý hồ sơ cán bộ thuộc diện Tập đoàn quản lý; hướng dẫn các Công ty, đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn thực hiện quản lý, khai thác sử dụng, lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước.
  - Trình Lãnh đạo Tập đoàn ban hành và kiểm tra thực hiện quy chế phân cấp quản lý cán bộ, điều động, thi tuyển, xếp ngạch, nâng ngạch cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước. - Tổ chức thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí và chống quan liêu, cửa quyền trong các Ban, Văn phòng Tập đoàn theo quy định.
  - Trình Lãnh đạo Tập đoàn ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ cụ thể của cán bộ chuyên môn nghiệp vụ của các Ban, Văn phòng Tập đoàn và các Công ty, đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn.

 5. Về chính sách, tiền lương:
 6. - Thường trực Hội đồng Lương; thành viên của Hội đồng Thi đua Khen thưởng, Kỷ luật, Tuyển dụng Công chức; Thành viên Hội đồng Thi Nâng ngạch Tập đoàn; thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Tập đoàn; trình Lãnh đạo Tập đoàn nâng lương, phụ cấp và giải quyết chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc diện Tập đoàn quản lý theo phân cấp; hướng dẫn và kiểm tra các Công ty, đơn vị thành viên của Tập đoàn thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Tập đoàn quản lý theo phân cấp.
  - Tham gia với các Ban liên quan giải quyết chế độ thôi việc, bảo hiểm xã hội, chế độ ma chay, cưới hỏi theo quy định của Tập đoàn.

 7. Về đào tạo, bồi dưỡng:
 8. - Trình Lãnh đạo Tập đoàn chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn.
  - Trình Lãnh đạo Tập đoàn chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn nghiệp vụ thuộc Tập đoàn.
  - Trình Lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt chỉ tiêu đào tạo hàng năm của các Công ty, đơn vị thành viên của Tập đoàn.
  - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đào tạo, bồi dưỡng thuộc thẩm quyền của Tập đoàn và theo quy định của Nhà nước.

 9. Tổng hợp và báo cáo về công tác tổ chức cán bộ theo quy định.
 10. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp với cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc xây dựng, củng cố tổ chức và quản lý cán bộ Tập đoàn tại các đơn vị thành viên.
 11. Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác tổ chức, cán bộ theo quy định.
 12. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Quyết định này tại các đơn vị thành viên khi có yêu cầu bằng văn bản của Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại các đơn vị đó.
 13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ