logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

THI ĐUA - TUYÊN TRUYỀN - VĂN THỂ - E-mail: tdvt@rubbergroup.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

PHAN VIẾT PHÙNG

Trưởng Ban

pvphung@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (1011)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Phó Trưởng Ban

nthyen@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (1012)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

LÊ VĂN THẮNG

Phó Trưởng Ban

lvthang@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (1013)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BANG

Vị trí và chức năng

 1. Ban Thi đua Tuyên truyền Văn thể là Ban trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
 2. Có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Tập đoàn quản lý về công tác thi đua khen thưởng, tuyên truyền, văn thể của Tập đoàn.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định, quy trình, thủ tục về thi đua khen thưởng - văn thể mà người đại diện vốn của đơn vị không có yêu cầu, Ban chủ động đề xuất với chủ sở hữu vốn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban.

 1. Là thành viên thường trực của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
 2. Được Tổng Giám đốc ủy quyền, thừa lệnh ký các văn bản hướng dẫn về công tác nghiệp vụ chuyên môn gửi đến các đơn vị thành viên, xác nhận bản thành tích của tập thể và cá nhân trình các cấp có thẩm quyền xét duyệt khen thưởng.
 3. Đề nghị Tổng Giám đốc trình Hội đồng Thành viên xem xét, quyết định:
 4. a) Ban hành các quy chế: về thi đua khen thưởng; câu lạc bộ 2 tấn/ha; tặng kỷ niệm chương v.v… đúng theo Luật Thi đua Khen thưởng của Nhà nước.
  b) Đề xuất các kế hoạch, chương trình hành động, về lĩnh vực thi đua khen thưởng văn thể.

 5. Trình Tổng Giám đốc xem xét, quyết định:

 6. a) Trình Tổng Giám đốc xem xét, quyết định: “các chương trình kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng dài hạn, trung hạn, hàng năm và cho từng thời kỳ (thi đua nước rút) nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.” .
  b) Kế hoạch phối hợp với Công đoàn Cao su Việt Nam, Tạp chí Cao su Việt Nam để tổ chức phát động các phong trào thi đua và tuyên truyền về hoạt động phong trào thi đua, các chủ trương định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
  c) Kế hoạch phối hợp hoạt động giữa Tập đoàn, các đơn vị thành viên, các tổ chức đoàn thể Tập đoàn; với Bộ, ngành, Trung ương và địa phương.

 7. Tham mưu, trình lãnh đạo Tập đoàn ban hành các văn bản cụ thể hóa chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thi đua khen thưởng
 8. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thành viên triển khai thực hiện các phong trào thi đua - văn thể và thực hiện các chính sách khen thưởng theo quy chế Thi đua Khen thưởng của Tập đoàn. Kiểm tra việc chấp hành về quy trình, thủ tục, tính chính xác hồ sơ, thẩm định tiêu chuẩn khen thưởng của các đối tượng trình khen thưởng trước khi trình cấp trên khen thưởng.
 9. Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng năm, từng giai đoạn để mở các lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn về lĩnh vực thi đua khen thưởng cho đội ngũ chuyên trách ở các đơn vị thành viên.
 10. Thẩm định hồ sơ trình khen thưởng của các đơn vị thành viên, trình thường trực và Hội đồng Thi đua Khen thưởng Tập đoàn quyết định. Thực hiện theo ủy quyền của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Tập đoàn trình Thủ tướng Chính phủ, các Bộ quyết định khen thưởng hoặc trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định theo quy định của pháp luật.
 11. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện sơ kết các phong trào thi đua, tìm ra được các nhân tố mới, điển hình mới để nhân rộng trong toàn Tập đoàn học tập và noi theo.
 12. Quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng theo quy định của pháp luật; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về thi đua khen thưởng.
 13. Chịu trách nhiệm chuẩn bị hiện vật, bảo quản, cấp phát hiện vật khen thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng của Tập đoàn, Bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng chính phủ, Chủ tịch Nước….; thu hồi, cấp, đổi hiện vật khen thưởng theo quy định của pháp luật
 14. Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng - tuyên truyền - văn thể theo quy định của pháp luật.
 15. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Quyết định này tại các đơn vị thành viên khi có yêu cầu bằng văn bản của Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại các đơn vị đó.
 16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc phân công.
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ