logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

THANH TRA - BẢO VỆ QUÂN SỰ - E-mail: ttbv@rubbergroup.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

PHẠM THANH HÒA

Trưởng Ban

pthoa@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (1031)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

PHÙNG THANH LA

Phó Trưởng Ban

ptla@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (1032)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

GIANG HOA VŨ

Phó Trưởng Ban

ghvu@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (1033)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BANG

Vị trí và chức năng

 1. Ban Thanh tra Bảo vệ Quân sự Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là Ban trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
 2. Có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Tập đoàn quản lý về công tác pháp lý; công tác an ninh, quốc phòng, giải quyết khiếu nại và tố cáo thuộc trách nhiệm của Tập đoàn.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định liên quan đến công tác thanh tra, pháp lý mà người đại diện vốn của đơn vị không có yêu cầu, Ban chủ động đề xuất với chủ sở hữu vốn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban.

 1. Xây dựng chương trình công tác thanh tra, bảo vệ, quân sự, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp dân theo thẩm quyền của Tập đoàn. Tổ chức hướng dẫn và giám sát thực hiện kế hoạch thanh tra bảo vệ quân sự của Tập đoàn đối với các đơn vị thành viên trực thuộc.
 2. Thanh kiểm tra theo kế hoạch đã xây dựng được Lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt về công tác quản lý sản xuất kinh doanh, việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Tập đoàn đối với các đơn vị thành viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Tập đoàn giao.
 3. Xây dựng các hướng dẫn trong phạm vi của Tập đoàn thực hiện các quy định của Nhà nước về thanh tra, khiếu nại tố cáo, an ninh quốc phòng và phòng chống tham nhũng.
 4. Hướng dẫn và giám sát các đơn vị thành viên thực hiện tốt công tác bảo vệ tài sản, đảm bảo trật tự an ninh trên địa bàn trú đóng. Phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương, Trung ương giải quyết  vụ việc có liên quan đến vấn đề trên.
 5. Nghiên cứu, giải quyết và phối hợp với cơ quan chức năng địa phương, Trung ương giải quyết các vấn đề pháp lý của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.
 6. Giải quyết, theo dõi, đôn đốc chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị thành viên giải quyết khiếu nại, tố cáo theo pháp luật quy định.
 7. Là đầu mối thường trực triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng với các cơ quan hữu quan.
 8. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Quyết định này tại các đơn vị thành viên khi có yêu cầu bằng văn bản của Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại các đơn vị đó.
 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ