logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG - E-mail: ldtl@rubbergroup.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

TRẦN KHẮC CHUNG

Trưởng Ban

tkchung@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (1931)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

VŨ TIẾN HOÀNG ĐẠO

Phó Trưởng Ban

vthdao@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (1932)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

HỒ TRỌNG MINH THẢO

Phó Trưởng Ban

htmthao@rubbergroup.vn

(08) 39235234 (1933)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BANG

Vị trí và chức năng

 1. Ban Lao động Tiền lương Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là Ban trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
 2. Có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Tập đoàn quản lý về công tác lao động, tiền lương, tiền công; việc làm, dạy nghề cho công nhân; bảo hiểm xã hội; an toàn lao động của Tập đoàn theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định, quy trình, thủ tục về lao động tiền lương mà người đại diện vốn của đơn vị không có yêu cầu, Ban chủ động đề xuất với chủ sở hữu vốn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban.

 1. Nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về lĩnh vực lao động, tiền lương, tiền công trong phạm vi quản lý Nhà nước của Tập đoàn.
 2. Xây dựng các quy chế về lĩnh vực lao động, tiền lương, tiền công, an toàn lao động.
 3. Xây dựng quỹ lương của Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán Ttrưởng, Kiểm soát viên của Tập đoàn. Xây dựng đơn giá tiền lương, quỹ lương của Công ty mẹ Tập đoàn, trình lên Bộ thẩm định.
 4. Hướng dẫn thẩm định xếp hạng cho doanh nghiệp.
 5. Hướng dẫn xây dựng và thẩm định quy chế trả lương, quỹ tiền lương của Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng, Kiểm soát viên của các Công ty thành viên.
 6. Giải quyết chính sách lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp.
 7. Là thường trực Hội đồng Bảo hộ Lao động của Tập đoàn.
 8. Xây dựng nội quy lao động, quy chế trả lương cơ quan, chấm công tính lương tháng của Công ty mẹ - Tập đoàn.
 9. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, chương trình và các vấn đề khác về lao động sau khi được phê duyệt.
 10. Hướng dẫn ký kết hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể; quy trình thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.
 11. Tham gia Ban Đổi mới sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, chính sách đối với lao động trong sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước.
 12. Xây dựng tiền lương :
  • Đơn giá tiền lương của Tập đoàn và hướng dẫn thực hiện.
  • Tiền lương, tiền công đối với người lao động và cán bộ lãnh đạo quản lý trong Công ty mẹ - Tập đoàn.
  • Tiền lương, tiền công đối với người lao động của Tập đoàn đi học tập, công tác ở nước ngoài.
  • Tiền lương, tiền công đối với người nước ngoài làm việc trong Tập đoàn.
 13. Quy định nguyên tắc, phương pháp xây dựng định mức lao động, tiêu chuẩn, cấp bậc, kỹ thuật công nhân trong Tập đoàn
 14. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy định của Nhà nước về lao động, tiền lương trong Tập đoàn.
 15. Là thường trực Hội đồng Thi Nâng ngạch của Tập đoàn.
 16. Phối hợp với các ban chuyên môn tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức về lao động, tiền lương, giải quyết tranh chấp lao động và hợp đồng lao động theo phân công của Tổng Giám đốc.
 17. Hướng dẫn và thực hiện các quy định của pháp luật về :
  • Bảo hiễm Xã hội.
  • Bảo hiểm Y tế.
  • Bảo hiểm Thất nghiệp.
  • Chỉ tiêu và các giải pháp tạo việc làm mới.
  • Chính sách tạo việc làm trong các đơn vị thành viên.
  • Tổ chức quản lý và sử dụng nguồn lao động, thông tin thị trường lao động.
  • Chính sách việc làm đối với đối tượng người dân tộc, phụ nữ có thai, người chưa thành niên, người cao tuổi….
  • Theo dõi việc quản lý và sử dụng sổ lao động.
 18. Theo dõi quản lý Hợp đồng lao động của Công ty mẹ - Tập đoàn.
 19. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Quyết định này tại các đơn vị thành viên khi có yêu cầu bằng văn bản của Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại các đơn vị đó.
 20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ