logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Công bố thông tin Tin tức
STT Chủ đề Tải về
31 Chào bán thỏa thuận trực tiếp trọn lô cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị thành viên tại các Công ty Thủy điện - (19/08/2016)
64 KB
32 Báo cáo quyết toán Quý I/2016 - (14/06/2016)
801 KB
33 Quy chế quản lý Công ty Mẹ - (14/06/2016)
220 KB
34 Báo cáo của TGĐ, Kiểm toán độc lập, Tài chính riêng đã được kiểm toán.
Bảng cân đối kế toán. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng. - (14/06/2016)

2.5 MB
35 BC đánh giá tình hình tài chính năm 2015 - (14/06/2016)
1.9 MB
36 Bảng Thống kê thu nhập của CBCNV 2015 - (14/06/2016)
445 KB
37 182/QĐ-HĐTVCSVN, Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đ/v NLĐ tại Cty Mẹ - Tập đoàn - (17/05/2016)
582 KB
38 V/v ban hành Quy chế thi và xếp lương, nâng ngạch chức danh viên chức, chuyên môn nghiệp vụ Tập đoàn CN Cao su VN - (11/05/2016)
223 KB
39 BC kết quả giao dịch cổ phiếu CTCP Xây dựng Địa ốc Cao su của người liên quan của người nội bộ - (14/04/2016)
473 KB
40 TB giao dịch cổ phiếu RCD của người có liên quan của người nội bộ - (12/04/2016)
510 KB
41 TB: Bán đấu giá phần vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN (VRG) tại CTCP Cơ Khí Cao su - (19/02/2016)
28 KB
42 TB: Bán đấu giá cổ phần của VRG tại CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX - (01/02/2016)
6.5 MB
43 QĐ v/v phê duyệt Hệ thống thang lương, bảng lương, chế dộ phụ cấp lương và phương án chuyển xếp lương Công ty Mẹ - Tập đoàn - (31/12/2015)
429 KB
44 Báo cáo Tài chính Quý III - Báo cáo đánh giá giám sát Tài chính 6 tháng đầu năm - Báo cáo quyết toán Tài chính Quý II năm 2015 - (24/12/2015)
2.2 MB
45 TB: gia hạn thời gian đăng ký tham gia đấu giá lần 2 cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại CTCP Xi măng FICO Tây Ninh - (15/12/2015)
46 TB Bán đấu giá lần 2 cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại CTCP Xi măng FICO Tây Ninh - (02/12/2015)
47 Báo cáo Tài chính Hợp nhất (cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014) - (24/11/2015)
3.9 MB
48 Thông báo: Bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN tại CTCP Kho vận và Dịch vụ hàng hóa Cao su - (16/11/2015) - (16/11/2015)
49 Báo cáo đánh giá Tài chính - (15/10/2015)
2.3 MB
50 Báo cáo Tài chính riêng - (15/10/2015)
2 MB
51 Bảng Thống kê thu nhập của CBCNV 2014 - (15/10/2015)
523 KB
52 Thông Báo Bán Đấu Giá Cổ Phần của Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam tại Công Ty Cổ Phần Xi Măng Fico Tây Ninh - (27/08/2015)
79 KB
53 TB: về việc thoái vốn cổ phần của Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam tại CTCP Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Năng Lượng Vinaconex - (15/06/2015)
54 TB: Bán đấu giá phần vốn của VRG và Cty TNHH MTV CS Chư Sê tại Công ty TNHH cơ sở Hạ Tầng BOT Đồng Tháp - (11/03/2015)
55 Thông tin bán phần vốn góp tại BOT 741 của VRG và các đơn vị thành viên - (30/12/2014)
56 Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Mẹ - Tập đoàn - (29/12/2014)
629 KB
57 Báo cáo giám sát xếp loại doanh nghiệp - (29/12/2014)
1.7 MB
58 Báo cáo tài chính riêng Công ty Mẹ - Tập đoàn - (29/12/2014)
1.3 MB
59 Báo cáo thu nhập người lao động viên chức quản lý - (29/12/2014)
540 KB
60 Đánh giá xếp loại doanh nghiệp các đơn vị thành viên - (29/12/2014)
504 KB
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ