CHI ĐOÀN HỌP SƠ KẾT QUÝ, GIỚI THIỆU ĐOÀN VIÊN VÀO ĐẢNG KẾT HỢP VỀ NGUỒN - 2011