TẬP ĐOÀN CAO SU KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ VÂN HÓA
TẠI ĐẢO SINH TỒN THUỘC QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA - 08/05/2011