GALA DINNER - ĐẠI HỘI ĐOÀN TẬP ĐOÀN LẦN VI, NHIỆM KỲ 2012-2017 - 13,14/07/2012