Hội thảo Khoa học QT về Nông nghiệp và Môi trường bền vững tại Hội trường Đại học Nông lâm TP.HCM