Tuổi trẻ VRG tọa đàm hiến kế đổi mới ngành cao su tại Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếmng