Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020