Hội thao CNVCLĐ - KV4, tại Cung Văn hóa Lao động, TP. HCM