Hội nghi Nông nghiệp lần V &
Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm của Tập đoàn