Tuổi trẻ VRG hướng về Biển đảo Quê hương
chương trình do Đoàn Cơ quan kết hợp cùng Công đoàn Cơ quan Tập đoàn thực hiện