Hội nghị Tổng kết Công tác Kiểm soát viên 2013 và
Phương hướng nhiệm vụ 2014