Hội thi tìm hiểu 85 năm truyền thống ngành cao su - KV 4
Ngày 08/8/2014, tại tỉnh Đồng Nai