Hội thi tìm hiểu 85 năm truyền thống ngành cao su - KV 3
Ngày 25/7/2014, tại TP. Hồ Chí Minh