Hội thi tìm hiểu 85 năm truyền thống ngành cao su - Khu vực 2
Ngày 14/7/2014, tại tỉnh Quảng Nam