Hội thi tìm hiểu 85 năm truyền thống ngành cao su - KV1
Ngày 01/7/2014, tại tỉnh Điện Biên