HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NAM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA
VRG VÀ TỔNG CỤC AN NINH II - BỘ CÔNG AN