HỘI NGHỊ TỔNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT VIÊN NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2013 (04-05/4/2013)