ĐẠI HỘI CNVC CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN, NGÀY 17/5/2013