Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,690 22,760
EUR 25,177 25,478
GBP 28,466 28,923
HKD 2,872 2,935
JPY 201 205
CHF 23,053 23,517
AUD 16,990 17,245
CAD 16,795 17,167
SGD 16,168 16,460
THB 656 683
Untitled Document Số người đang truy cập : 1

Bạn là người truy cập thứ
1,488,518
  Công bố thông tin
   
Năm 2017 Nội dung
1    QĐ v/v Ban hành Quy chế trả lương NLĐ Công ty Mẹ-Tập đoàn năm 2017  - (03-04-2017)
2    Báo cáo công bố tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016  - (03-04-2017)
3    QĐ phê duyệt Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2016 Tập đoàn CNCS VN  - (27-02-2017)
4    BC Tài chính hợp nhất 2015 (sau khi điều chỉnh của KTNN) và BC Tài chính quý 3/2016 của Công ty Mẹ-Tập đoàn  - (04-01-2017)
Năm 2016 Nội dung
1    Thông Báo Kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp trọn lô cổ phần của Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam và các đơn vị thành viên tại các Công Ty Thủy Điện  - (06-10-2016)
2    TB: đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn thông qua đấu giá của nhà đầu tư mua cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị thành viên tại các Công ty Thủy điện  - (29-09-2016)
3    Danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mua trọn lô cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su và các đơn vị thành viên tại các Công ty Thủy điện  - (10-09-2016)
4    Báo cáo Tài chính hợp nhất (cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015)  - (05-09-2016)
5    Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Cao su  - (31-08-2016)
6    Báo cáo tài chính và BC chế độ, tiền lương, tiền thưởng của DN 2015  - (31-08-2016)
7    Báo cáo đánh giá về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 và kết quả thực hiện 3 năm 2013-2015 của Tập đoàn Cao su  - (31-08-2016)
8    Báo cáo kết quả sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 2015  - (31-08-2016)
9    Báo cáo Tài chính quý II năm 2016  - (30-08-2016)
10    Chào bán thỏa thuận trực tiếp trọn lô cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị thành viên tại các Công ty Thủy điện  - (19-08-2016)
11    Báo cáo quyết toán Quý I/2016  - (14-06-2016)
12    Quy chế quản lý Công ty Mẹ  - (14-06-2016)
13    Báo cáo của TGĐ, Kiểm toán độc lập, Tài chính riêng đã được kiểm toán.
Bảng cân đối kế toán. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng.
  - (14-06-2016)
14    BC đánh giá tình hình tài chính năm 2015  - (14-06-2016)
15    Bảng Thống kê thu nhập của CBCNV 2015  - (14-06-2016)
16    182/QĐ-HĐTVCSVN, Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đ/v NLĐ tại Cty Mẹ - Tập đoàn  - (17-05-2016)
17    V/v ban hành Quy chế thi và xếp lương, nâng ngạch chức danh viên chức, chuyên môn nghiệp vụ Tập đoàn CN Cao su VN  - (11-05-2016)
18    BC kết quả giao dịch cổ phiếu CTCP Xây dựng Địa ốc Cao su của người liên quan của người nội bộ  - (14-04-2016)
19    TB giao dịch cổ phiếu RCD của người có liên quan của người nội bộ  - (12-04-2016)
20    TB: Bán đấu giá phần vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN (VRG) tại CTCP Cơ Khí Cao su  - (19-02-2016)
21    TB: Bán đấu giá cổ phần của VRG tại CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX  - (01-02-2016)
Năm 2015 Nội dung
1    QĐ v/v phê duyệt Hệ thống thang lương, bảng lương, chế dộ phụ cấp lương và phương án chuyển xếp lương Công ty Mẹ - Tập đoàn  - (31-12-2015)
2    Báo cáo Tài chính Quý III - Báo cáo đánh giá giám sát Tài chính 6 tháng đầu năm - Báo cáo quyết toán Tài chính Quý II năm 2015  - (24-12-2015)
3    TB: gia hạn thời gian đăng ký tham gia đấu giá lần 2 cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại CTCP Xi măng FICO Tây Ninh  - (15-12-2015)
4    TB Bán đấu giá lần 2 cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại CTCP Xi măng FICO Tây Ninh  - (02-12-2015)
5    Báo cáo Tài chính Hợp nhất (cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014)  - (24-11-2015)
6    Thông báo: Bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN tại CTCP Kho vận và Dịch vụ hàng hóa Cao su - (16/11/2015)  - (16-11-2015)
7    Báo cáo đánh giá Tài chính  - (15-10-2015)
8    Báo cáo Tài chính riêng  - (15-10-2015)
9    Bảng Thống kê thu nhập của CBCNV 2014  - (15-10-2015)
10    Thông Báo Bán Đấu Giá Cổ Phần của Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam tại Công Ty Cổ Phần Xi Măng Fico Tây Ninh   - (27-08-2015)
11    TB: về việc thoái vốn cổ phần của Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam tại CTCP Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Năng Lượng Vinaconex  - (15-06-2015)
12    TB: Bán đấu giá phần vốn của VRG và Cty TNHH MTV CS Chư Sê tại Công ty TNHH cơ sở Hạ Tầng BOT Đồng Tháp  - (11-03-2015)
Năm 2014 Nội dung
1    Thông tin bán phần vốn góp tại BOT 741 của VRG và các đơn vị thành viên   - (30-12-2014)
2    Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Mẹ - Tập đoàn   - (29-12-2014)
3    Báo cáo giám sát xếp loại doanh nghiệp   - (29-12-2014)
4    Báo cáo tài chính riêng Công ty Mẹ - Tập đoàn   - (29-12-2014)
5    Báo cáo thu nhập người lao động viên chức quản lý   - (29-12-2014)
6    Đánh giá xếp loại doanh nghiệp các đơn vị thành viên   - (29-12-2014)
7    Quy chế quản lý nội bộ   - (29-12-2014)
<- Trở về
Untitled Document